For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

De open samenleving in de praktijk

Afgelopen weekend hield de Open VLD zijn groots opgezet verkiezingscongres in de Antwerpse Stadsschouwburg. De interesse vanuit het de hemel in geprezen “middenveld” was uitermate gering, en het geheel verwerd naar aloude gewoonte tot een zéér levendig debat tussen de aanstormende jongeren met hun radicale klassiek-liberale voorstellen en de gevestigde waarden met hun behoudsgezind “progressief” kiesprogramma. De partijbonzen en de tot kiesvee gedegradeerde “partijmilitanten” vormden één blok tegen de “reactionnaire” (sic!) amendementen van de jongeren waardoor de oorspronkelijke links-liberale (volgens sommigen zelfs “liberaal-socialistische”) visietekst nagenoeg integraal goedgekeurd werd door de honderden aanwezigen. Het congres was enerzijds een les in bescheidenheid voor de overenthousiaste jongeren, en anderzijds een teken aan de wand voor de nefaste ideologische evolutie binnen de “nieuwe” VLD. Het liberalisme is dood in Vlaanderen. Bloemen noch kransen.

Hier herneem ik de officiële samenvatting van het programmacongres zoals verschenen op OpenVLD.be onder de titel “De Open Samenleving”:
Open Vld-leden scharen zich achter de Open Samenleving. Enkele honderden Open Vld-leden stemden op 5 mei in de Stadschouwburg in Antwerpen het Open Vld-verkiezingsprogramma definitief goed. Het programma waarmee Open Vld naar de stembusslag trekt, is geen catalogus met allerhande leuke ideetjes maar is een visietekst. Opgebouwd rond 10 hoofdstukken toont het programma de weg die ons land de komende jaren op tal van terreinen moet bewandelen. Zo legt Open Vld de lat opnieuw hoog met o.a. een tweede pleidooi voor nog 200.000 jobs en lagere en eenvoudigere belastingen. Verder wil Open Vld een ethisch tolerante samenleving met een flexibele arbeidsmarkt én met een hart voor het milieu. De voorbije jaren werden al tal van hervormingen ingezet, denk maar aan de politie, het Generatiepact of de euthanasiewet. Maar het werk is nog niet af. Daarom blijft Open Vld niet bij de pakken zitten en gaat het verder op het pad van de noodzakelijke hervormingen. Het verkiezingsprogramma bevat o.a. de volgende krachtlijnen:

(1) Opnieuw 200.000 extra jobs ! Onder premier Verhofstadt kwamen er 280.000 jobs bij, waarvan 200.000 in de laatste vier jaar. Dat is geen toeval. Door de verlaging van de lasten op arbeid maakten we de jobs goedkoper en namen bedrijven opnieuw mensen aan. Open Vld wil op die weg verder gaan. En daarom geven we opnieuw een streefcijfer. Wij gaan voor opnieuw 200.000 nieuwe banen in de komende vier jaar. Dat maakt ons misschien kwetsbaar. Gaan we die jobs wel halen? Maar zo een duidelijk cijfer is ook een extra aanmoediging. Open Vld wil de druk op meer jobs hoog houden. Omdat we ervan overtuigd zijn dat enkel een hogere activiteitsgraad - meer mensen aan de slag dus - onze welvaart kan veilig stellen en versterken.

(2) Lagere en eenvoudigere belastingen ! Open Vld stapt niet in een regering die de belastingen wil verhogen. Integendeel, wij willen de lasten verder doen dalen, zowel voor de bedrijven als voor de mensen. Dat moet zorgen voor meer jobs en meer koopkracht. Een “fair tax” moet het ondoorzichtbare kluwen van de huidige belastingbrieven vereenvoudigen. Hierbij beperken we het systeem tot drie belastingschijven, drie tarieven en drie korven van belastingaftrekken. Deze hervorming houdt tevens een gevoelige belastingverlaging voor de mensen in. Daarnaast maakt een lastenverlaging jobs goedkoper waardoor bedrijven meer mensen kunnen aanwerven. Concreet wil Open Vld de loonkosten verlagen met 2 procent. Verder willen we het tarief van de vennootschapsbelasting verlagen van 33,99% naar 28%. Met het - door Verhofstadt I en II ingevoerde - systeem van de notionele intrestaftrek, verlagen we de vennootschapsbelasting in feite tot 20%.

(3) Behoud van de ethische tolerantie ! De voorbije jaren werd ons land een modern en tolerant land inzake ethische vraagstukken. Vandaag hebben we een wetgeving die voor vele diepmenselijke vragen zoals euthanasie, een humaan en open antwoord geeft. Open Vld wil niet dat de ethische klok wordt teruggedraaid. Open Vld zal daarom zeker niet in een regering stappen die inzake abortus, euthanasie of homohuwelijk een stap terug wil zetten. Maar nog. Ook in de toekomst wil Open Vld een ethische tolerantie zien. Daarom ook willen we geen ethische “diepvriesclausules” in het regeerakkoord, zoals die jarenlang bestonden in regeringen met Christendemocraten. De parlementsleden van de meerderheid moeten steeds de volledige gewetensvrijheid behouden bij het stemmen over ethische aangelegenheden. Bovendien willen we dat de ethische wetten niet alleen op papier bestaan, maar dat iedereen ook effectief van deze rechten kan genieten.

(4) De individuele loopbaanrekening: een loopbaan op mensenmaat ! Open Vld wil een grondige hervorming van onze arbeidsmarkt. Die wordt vandaag al te vaak afgeremd door teveel regels die niet meer van deze tijd zijn. We willen de individuele loopbaanrekening invoeren. Die moet mensen in staat stellen om hun eigen loopbaan in te richten naar de eigen noden. Het systeem is eenvoudig: op uw persoonlijke loopbaanrekening verzamel je een pakket uren om recht te hebben op een volledig pensioen. Je krijgt ook jaarlijks een stand van zaken in je loopbaanrekening. Zo’n systeem laat je toe om, volgens eigen behoeften, periodes waar je langer en harder werkt af te wisselen met periodes waar je het wat kalmer aan doet. Het systeem laat je dus toe een tijdje niet te gaan werken en voor de kinderen of voor zorgbehoevende ouders te zorgen. En gedurende een andere tijd kan je wat harder werken. Of je kan kiezen om bij het einde van de carrière tot je zevenenzestig te blijven werken.

(5) Open voor alle mensen ! Voor Open Vld is de strijd tegen armoede en kansarmoede een belangrijke pijler van haar economische programma, naast de verlaging van de belastingen en het bevorderen van het ondernemerschap. De politiek moet mensen uit hun isolement halen. Dat is niet enkel een kwestie van geld, maar ook van contactarmoede, taalarmoede of gezondheidsarmoede aan te pakken. Van de 200.0000 nieuwe jobs moeten er daarom 40.000 kansenjobs zijn, want een engagement, een job is de beste verzekering tegen armoede. Concreet willen we interim-arbeid bij de overheid mogelijk maken, het succesvolle systeem van de dienstencheques uitbreiden en meer investeren in sociale tewerkstelling.

(6) Meer Vlaanderen én meer België, geen separatisme ! De staatshervorming is niet af. Een nieuwe stap is dus noodzakelijk. Daarbij moet Vlaanderen meer autonomie krijgen om een beleid te voeren op eigen maat. We denken onder meer aan het arbeidsmarktbeleid of het huisvestingsbeleid. Nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen zorgen voor een meer efficiënt en kordaat beleid. Open Vld kiest voor een andere aanpak van de communautaire discussies. Wij gaan een open dialoog aan met de Franstaligen, niet de confrontatie. We willen praten op basis van principes en uitgangspunten, niet op basis van lijstjes en eisenbundels. We zoeken “winwin”-situaties en hebben oog voor gemeenschappelijke noden en behoeften. En we willen geen separatisme. Open Vld vraagt meer bevoegdheden voor Vlaanderen en wil tegelijk meer samenwerking en dialoog binnen België.

(7) Geen oorlogsavonturen, maar vredesmissies ! Ons land verzette zich tegen de oorlog in Irak. Eerst zorgde dit moedig standpunt voor heel wat kritiek - in het buitenland en bij de Christendemocratische oppositie. Intussen blijkt dat België de juiste keuze maakte. De regering Verhofstadt stuurde geen gevechtstroepen naar Irak, maar wel vredestroepen naar Afghanistan, de Balkan, Congo en Libanon. Onder VN-mandaat en met als doel die landen herop te bouwen. Ook in de toekomst wil Open Vld vredesmissies in plaats van oorlogsavonturen. België is niet langer een grijze muis op wereldvlak. Vaak lopen we voorop in noodzakelijke veranderingen. Zoals in Europa waar ons land een voortrekkersrol speelde. Of in Congo waarin België na jaren van afwezigheid opnieuw investeerde om er democratie te vestigen. De verkiezingen in Congo waren de eerste democratische sinds de onafhankelijkheid. Dat is een verdienste. Nu willen we de Congolezen helpen om hun staat en welvaart verder op te bouwen.

(8) Luisteren naar Al Gore ! Open Vld neemt de klimaatuitdaging en de opwarming van de aarde ernstig. We willen de drie grote boosdoeners van CO2-uistoot, de bedrijven, het verkeer en de gezinnen, tot gedragswijzigingen aanzetten. Op een intelligente wijze, zonder onze economie te nekken. Een massale verschuiving van belastingen op productie en arbeid naar heffingen op vervuiling en uitstoot van CO2 is de aangewezen weg. We hebben zeer concrete voorstellen, zoals de vervanging van de autobelasting op het vermogen, zoals die vandaag bestaat, door een belasting in functie van de uitstoot van CO2 van de wagen. Hetzelfde voor de belasting op woningen, de onroerende voorheffing. Die willen we vervangen door een belasting op basis van de energiezuinigheid van de woning. Inzake kernenergie wil Open Vld een eerlijk en open debat, op basis van argumenten en niet met slogans. Wij kiezen voor de derde weg. Niet zomaar sluiten, want dat brengt onze enrgiebevoorrading in de problemen. Ook niet zomaar openhouden, want de huige centrales produceren veel en hoog radioactief kernafval. Open Vld houdt vast aan de kernuitstap en wil de huidige reactoren op termijn sluiten. Maar tegelijkertijd willen we volop investeren in de ontwikkeling van kernreactoren van de vierde generatie, die groene kernenergie opwekken. Dat is kernenergie waarbij het afval wordt beperkt en waarbij de radioactiviteit van dat afval snel tot lage waarden wordt herleid.

(9) Meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen ! Vrouwen krijgen vandaag voor hetzelfde werk nog vaak een lager loon dan hun mannelijke collega’s. Dit is voor Open Vld onaanvaardbaar. Daarom willen we een systematisch onderzoek naar deze loonkloof. Bovendien willen we in dialoog met de sociale partners deze loonkloof wegwerken. En er is meer nodig. Eén van de oorzaken van de achteruitstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt is de ongelijke verdeling van de zogenaamde gezinslast, vooral de zorg en opvoeding van kinderen. Om de combinatie werk en gezin draaglijker te maken kiezen veel vrouwen ervoor om deeltijds aan de slag te gaan. Hierdoor verminderen hun kansen op promotie. Open Vld bepleit daarom gezinsmaatregelen die een evenwichtige verdeling van de zorglast tussen beide partners stimuleren. Ouders hebben recht hebben op extra ouderschapsverlof in hun loopbaanrekening, als de zorg gelijk over beide partners verdeeld wordt.

(10) Een slagkrachtigere justitie ! Onder leiding van de liberalen werd de politiehervorming een succes. De politie werkt, de criminaliteit daalt. Maar justitie blijft achter. De strafuitvoering blijft problematisch. Daarom wil Open Vld een grondige modernisering van het justitieapparaat. Hervormingen in de strafprocedure moeten ervoor zorgen dat misdrijven sneller berecht worden. Om de overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan wil Open Vld een tweesporenbeleid: de bouw van nieuwe gevangenissen (in samenwerking met de private sector), maar ook de verdere uitbouw van alternatieve straffen, zoals het elektronisch toezicht of werkstraffen. Op die manier willen wen het goede werk van de politiediensten beter laten renderen en zeggen we neen tegen straffeloosheid.

(11) Een open kijk op migratie ! Om de toestroom van illegalen tegen te gaan wil Open Vld een systeem van legale migratie. Hierbij zouden mensen met specifieke kwaliteiten in ons land aan de slag kunnen. Voor een bedrijf is iedere niet ingevulde vacature een rem op zijn ontwikkeling. Daarom is het noodzakelijk onze koudwatervrees te overwinnen. We moeten naar het voorbeeld van andere niet-Europese landen een nieuwe verstandige migratiepolitiek ontwikkelen. Zoals Canada bijvoorbeeld. Daarnaast willen wij op Europees vlak een systeem waarbij een beperkt aantal migranten, bijvoorbeeld via een loterijsysteem, naar ons land mogen komen. Zij moeten vooraf wel onze taal leren. Op die manier brengen wij de open samenleving in de praktijk, en verrijken wij onze samenleving met nieuwkomers zoals we dat deden in de bloeiendste periodes uit ons verleden.

(12) Een engagement op wereldniveau ! Ons engagement mag niet ophouden aan de grenzen van Europa. Wanneer we de vrijheid prediken en zoveel mogelijk mensen weerbaar willen maken, dan moet dat eerst en vooral gelden voor de meer dan één miljard mensen die geen toegang hebben tot proper water waardoor ieder jaar bijna twee miljoen kinderen sterven. Alleen al in Afrika sterft één op de vijf kinderen aan ziektes die we gemakkelijk kunnen genezen, aan honger of slechte voeding. Eén op de vier zal nooit leren lezen en schrijven of zal kinderarbeid moeten verrichten. Dat is een schande voor de mensheid. Met zestig miljard euro kunnen we alle basisproblemen op het Afrikaanse continent aanpakken. Aan iedere Afrikaan kan proper water, sanitair, basisgezondheidszorgen en onderwijs worden gegarandeerd. En dat in een zeer korte tijdspanne. Hoe meer mensen we laten deelnemen aan de wereldeconomie, hoe meer welvaart voor iedereen.
Deze samenvatting verscheen ook op een aantal internetfora.

Meer over het programma op www.openvld.be.

3 Reacties:

At 13:29 Vincent De Roeck said...

Mijn persoonlijke terugblik als LVSV'er op het VLD-programmacongres:

Vandaag vond in Antwerpen het programmacongres van de VLD plaats. Dat het LVSV met zijn net-geen-honderd amendementen zijn rol als "geweten van de VLD" met verve heeft weten te vervullen, staat buiten kijf. Enkel wanneer het op stemmen onder de congresgangers aankwam, werd steevast het onderspit gedolven.

Waarom? Omdat er té weinig klassiek-liberalen (in de zo algemeen mogelijke vorm van die term) aanwezig waren op het congres. Ik durf vooral de talrijke afwezigen van LVSV, Jong VLD en Nova Civitas met de vinger wijzen voor het gebrek aan klassiek-liberale slagkracht op zulke congressen. Deze drie organisaties steken hier zéér veel tijd, moeite en engagement in, maar dat wordt kennelijk niet gevolgd door de klassiek-liberale achterban die eigenlijk massaal aanwezig zou moeten zijn op dat soort congressen, al is het maar om de klassiek-liberale voorstellen met hun congresstemkaart te steunen. Vandaag hebben deze drie organisaties een aantal stemmingen met minder dan 10 stemmen verschil verloren. Dat was niet het geval geweest wanneer voldoende militanten van LVSV, Jong VLD en Nova Civitas aanwezig zouden zijn geweest. Dat LVSV, Jong VLD en Nova Civitas - op een aantal symbolische overwinningen na - eizona geen enkel amendement echt heeft weten doordrukken, is dan ook (groten)deels op het conto van die afwezigen te schrijven.

 
At 19:08 simon said...

Kans is m.i. 0,0 dat een klassiek liberale partij ooit opkomt. Politiekers gaan zichzelf niet afschaffen en daarbij is de samenleving daar niet voor te winnen. Mensen willen een monsterstaat en daar moet eerst iets aan veranderd worden. Hoe is natuurlijk een andere vraag.

 
At 18:31 Anoniem said...

Er is één constante in België, en die houdt in dat er geen enkele kans bestaat dat er een "nieuwe" partij zonder kartelafspraken verkozenen kan hebben. De VU kon dat, maar is nu verdwenen. Het VB kon dat, maar heeft nu elke kans voor derden opgevreten. ROSSEM kon dat, maar dat lag aan de speciale omstandigheden van de onstabiele jaren 1990. Verder faalden VIVANT, BUB, PNP, RESIST, AEL, Liberaal Appel en Veilig Blauw in hun opzet. Hetzelfde lot schijnt Lijst Dedecker boven het hoofd te hangen.

We mogen de VLD - als enige liberale partij van formaat - dan ook niet in de steek laten. Wel moeten we die partij terug naar het échte liberalisme "gidsen", maar dat is een ander verhaal.

 

Een reactie posten