For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Pro Flandria herschreef het Plakkaat van Verlatinghe

Op 26 juli 1581 zwoeren onze moegetergde voorouders in de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden in Den Haag Koning Philips II af. Zij riepen meteen hun onafhankelijkheid uit. Ze waren ten einde raad door de politiek van uitbuiting en vervolging, bedreven in naam van de Koning van Spanje. Ze wilden het de zoon van de in Gent geboren Keizer Karel niet vergeven dat hij hen in de steek liet en onderdrukte, terwijl het toch de plicht van een Vorst moet zijn, “zijn onderdanen te behoeden voor ongeluk, overlast en geweld”. Hij die zijn onderdanen verdrukt en als slaven behandelt, hun eeuwenoude rechten en vrijheden ontneemt en hun bezittingen in vreemde handen doet overgaan, noemden zij een tiran. De Koning heeft door zijn wanbeleid voldoende wettige redenen gegeven om hem te verlaten en het recht te ontzeggen nog als legitieme heerser over ons en ons grondgebied op te treden.

Om gelijkaardige redenen hebben onze voorouders Keizer Jozef II als wettige vorst afgezet. Op 22 november 1789 riepen de Staten van Vlaanderen in het Stadhuis van Gent de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit. Zij onderbouwden die met een Manifest dat op 4 januari 1790 door de griffier van de Staten van Vlaanderen op de Vrijdagmarkt werd voorgelezen. Op 11 januari 1790 sloten de overige Zuidelijke Nederlanden zich bij deze afscheiding aan in het Tractaet van Vereeniging of van de Vereenigde Nederlandsche Staeten. Deze afscheidingsbeslissingen was geen lang leven beschoren want onze gewesten werden door het revolutionaire Frankrijk geannexeerd, tot ze in 1814 na het Congres van Wenen met de Noordelijke Nederlanden werden herenigd.

In 1830 bewerkten door Frankrijk gesteunde opstandelingen een nieuwe secessie waaruit het Koninkrijk België ontstond, dat zij in handen legden van Leopold van Saksen-Coburg. Na 177 jaar heeft dit Koninkrijk uitgediend. Vandaag delen de Vlamingen, leden en sympathisanten van Pro Flandria tegenover de staat België, die wordt verpersoonlijkt door Albert II, gelijkaardige gevoelens als hun voorouders in 1581 en 1789.

1. België biedt enkel meerwaarde voor een kleine bevoorrechte klasse. Uit de aanslepende pogingen tot regeringsvorming blijkt dat zelfs diegenen die het meeste heil van België verwachten, nog geen minieme geste willen doen om het land te redden. Zelfs voor de toepassing van “de grondwet en de wetten van het Belgische volk” wil men een prijs doen betalen. De elementaire regels van goed bestuur worden voortdurend met voeten getreden, terwijl Vlaanderen het recht wordt ontzegd zijn lot grotendeels in eigen hand te nemen en Wallonië terugschrikt voor het opnemen van zijn verantwoordelijkheid voor eigen lot.

2. Aan de Vlamingen zal het niet gelegen hebben. Zij werden anderhalve eeuw in het unitaire België misdeeld, misbruikt en steeds weer bedrogen. In 1840 dienden ze een eerste wensenprogramma bij de Kamer in, maar dit “Petitionnement” werd er niet eens besproken. Elke latere beschermingsmaatregel moest duur worden bevochten, dikwijls tegen de wil van de Vorst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog richtten de Vlaamse frontsoldaten tot Koning Albert I tevergeefs hun smeekbede: “hier ons bloed, wanneer ons recht?” Een halve eeuw geleden mochten de Vlamingen de monarchie en dus het Koninkrijk redden; maar de Koning liet hen systematisch in de steek en koos steevast de kant van de tegenpartij, tot op de dag van vandaag.

3. Het sinds 1970 ingevoerde federalisme draaide uit op oogverblinding. Toen de vlijt van generaties Vlamingen zich eindelijk ging vertalen in politieke macht, werd het Belgische roer geleidelijk in federalistische richting omgegooid. Maar zij die in het unitaire België hun zin konden doen, bleven het federale België naar hun hand zetten. De Vlamingen brachten steeds opnieuw de nodige federale loyauteit op en eerbiedigden gewetensvol de bevoegdheidsverdeling tussen de diverse bestuurslagen alsook het grondgebied van de anderen. De andere kant was en is daar nooit toe bereid. Zelfs de vele miljarden EURO die de Vlamingen elk jaar opnieuw voor hun landgenoten veil hebben, volstaan niet om dezen tot loyaal gedrag te bewegen, laat staan tot enig respect voor de donoren.

BESLUIT

Verdere pogingen tot vorming van een federale regering kunnen de doodstrijd van België alleen maar rekken, onnodige tegenstellingen aanwakkeren, grote schade toebrengen aan de inwoners en ondernemingen van het land en de toekomst hypothekeren. Vlaanderen en Wallonië kunnen best als zelfstandige staten verder door het leven gaan, zoals Tsjechië, Slowakije, de landen van het vroegere Joegoslavië en vroeger Oostenrijk en Hongarije, Noorwegen en Zweden. Ze moeten de boedelscheiding rationeel, in vriendschap en binnen een redelijke tijdspanne, waar nodig met internationale arbitrage kunnen regelen. Vlamingen en Walen moeten beseffen dat ze altijd elkaars buren zullen blijven met een gemeenschappelijk verleden en gedeelde belangen, waardoor ze elkaar binnen de Europese Unie als bevoorrechte partners zullen behandelen. Voor Brussel, dat integraal in Vlaanderen ligt, is een gedurfd statuut aangewezen van Europese, nationale en internationale hoofdstad met ruim zelfbestuur, met medebeheer van en co-financiering door de instellingen die er zijn gevestigd.

Pro Flandria is een Vlaamsgezind socio-economisch netwerk.

Meer over deze vereniging op www.proflandria.org.

9 Reacties:

At 19:44 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

Als je nu Verhofstadt nog kunt bewegen tot dit standpunt (dat ook het zijne was, lang geleden ;), dan Vincent, zeg ik met de intonatie van een gospelzanger: Amen!

 
At 00:17 George said...

Reynders zegt dat alle taboes op tafel moeten kunnen komen. Wel laten we het volgende taboe even doorbreken: Brussel komt terug waar het historisch voor honderden jaren toe behoord heeft, nl. bij Vlaanderen. De hoofdstad van Europa zal daar veel beter bij varen ipv bestuurd te worden door de PS een bewezen corrupte partij met dronkaards aan het stuur die dan door de eigen leden als helden aanbeden worden. Er is dus helemaal geen annexatie bij Wallonie nodig. Gewoon terug naar de eenvoud: 1 gewest tesamen met Vlaanderen en waar elke stem evenveel waard is. Weg met de taboes.

 
At 01:05 P. Vanderheyden said...

Heeft "George" er in al zijn wijsheid al over nagedacht dat een annexatie van Brussel Vlaanderen zal opzadelen met een minderheid van 17% Franstaligen? Dat deze onder Europese verdragen ontegensprekelijk als een te beschermen minderheid zullen moeten worden aanzien. Dat met andere woorden een anexatie van Brussel van Vlaanderen een ... "België in het klein" zal maken?

 
At 11:54 Joris Verdonk said...

Geef mij dan toch maar de spirit van het échte Plakkaat van Verlatinghe.

 
At 16:15 Anoniem said...

Dhr. Vanderheyden heeft hier inderdaad een zeer interessant punt aangebracht. Enkel Vlaanderen zonder Brussel kan de fouten uit het verleden vermijden en écht onafhankelijk zijn. Dat Brussel maar met de minderheid van Vlamingen blijft zitten én die volgens de EU-wetten moet beschermen, dan zijn zowel de rechten van de Brusselse Vlamingen als die van de Vlamingen in Vlaanderen gewaarborgd. En ik als Bruggeling stel dan onmiddellijk die Scone als nieuwe Vlaamse hoofdstad voor!

 
At 17:36 Geert Van Nauwelaerts said...

Brussel hoort bij Vlaanderen, maar Vlaanderen kent Brussel niet. En dit heeft niets te maken met nationalisme of imperialisme, maar gewoon met economische cijfers. Mensen als die anonieme hierboven die Brussel willen laten vallen (en zo zijn er nogal veel tegenwoordig, zelfs in de regering als je ziet hoe Vlaanderen vandaag een muur rond Brussel herbouwt, die voorheen, als FDF bouwwerk was afgebroken), begrijp ik dus niet. Brussel is gewoon essentieel voor Vlaanderens economie en dus welvaart. Brussel is een gelaat van Vlaanderen in de wereld en moet hier méér gebruik van maken. Brussel als woonstad is bijzonder leuk, als werkstad biedt ze een boeiend werkaanbod, als Europese stad is ze de top. Laten we dus eens anders denken over onze Hoofdstad en laten we ze dus behouden als integraal onderdeel van de toekomst van Vlaanderen!

 
At 20:13 Anoniem said...

Trouwens, om even op een correcte manier te spreken over de zogezegde angst voor een "uitbreiding van Brussel" die steeds onderhuids aanwezig in alle commentaren op deze website, en op andere flamingante fora. Hoe daarover gesproken wordt, bewijst rechtstreeks met welk een minderwaardigheidscomplex deze mensen sukkelen. Voor zover ik weet is Brussel gelegen in Vlaanderen, en zijn de randgemeenten met een grote meerderheid van Franstalige inwoners ook gelegen in Vlaanderen. Dus, wat de Franstaligen vragen is 'niet het afnemen van grond van Vlaanderen', want alles waarover sprake ligt in Vlaanderen. Vlaanderen is nu eenmaal territoriaal een gebied waar een gedeelte van de Vlamingen (als men mensen die in Vlaanderen wonen Vlamingen mag noemen??? mag dat van onze hevige Vlamingen op dit forum) Frans als modertaal hebben. Zo heeft Wallonie trouwens een stuk territorium waar de mensen die er wonen Duits als modertaal hebben, dat zijn dus Duitstalige Walen. Dus, wat de randgemeenten vragen is een verandering van statuut, namelijk hun statuut van gebied in Vlaanderen omvormen tot het statuut van Brussels als gebied van Vlaanderen. ER wordt dus helemaal geen grond afgestaan door Vlaanderen. Natuurlijk, waarom komt de wijze dat ik het hier nu analiseer als 'zeer onverwacht'? Wel, dat is omdat in de hoofden van de separatisten Brussels als grondgebied reeds is opgegeven. Ze leven reeds met een Vlaanderen waar Brussel niet meer bijhoort, en dan lijkt het natuurlijk dat wat de randgemeenten vragen neerkomt op 'grond afgeven'. Zou het nu echt niet mogelijk zijn dat Vlaanderen van zijn minderwaardigheidscomplex verlost geraakt, en zichzelf voorstelt aan de buitenwereld als een gebied waar de meerderheid van bewoners Nederlands als modertaal hebben (Vlaams bestaat voorlopig niet als taal), d.w.z. de officiele taal van Nederland, en er ook een minderheid is die Frans als moedertaal heeft. Dat is de manier waarop een regio die verlost is van zijn minderwaardigheidscomplex de zaken zou voorstellen, zie hoe Wallonie spreekt over hun Duitstalige minderheid.

 
At 12:28 George said...

Het is helemaal niet slecht om een minderheid te hebben. Voor mijn part mag de bescherming van de Vlamingen in Brussel dan opgeheven worden. Zo lang dat het compleet asociaal gedrag maar opgeheven wordt waar bepaalde groepen van mensen niet hoeven te gaan werken maar gesubsidieerd worden, waar in bepaalde delen van een natie corruptie getolereerd wordt en waar het de normaalste zaak van de wereld is dat men met schulden leeft en dat die door iemand betaald worden zonder daar ook maar een 'dank u' uit te spreken.

Het hebben van een minderheid is niet het probleem noch de Europese wetgeving daarrond. De Belgische knoop is hier in Belgie gelegd. Degenen die denken deze te kunnen ontwarren hebben dit al decennia lang geprobeerd en de knoop is steeds groter en grotesker geworden. En dit is juist de gewenste situatie voor het profitariaat en de corruptie, want daarin kan men zich verbergen. Dus: doorhakken die knoop en laat diegenen die het wensen zich maar te pletter verbergen in hun eigen knoop. Die knoop zal zich dan van zelf ontwarren want men zal zich niet meer de luxe kunnen permitteren om de knoop te hebben en te onderhouden.

Dus laat maar komen die Franstaligen. Ik hoop voor hen dat ze klaar zullen zijn voor de Vlaamse realiteit.

 
At 12:29 P.J. said...

De Vlamingen moeten eerst die ONdemocratische instelling afschaffen, uiteraard zonder er één eurocent voor te betalen, die dure wansmakelijke nutteloze ONdemocratische instelling heeft al véél te lang kunnen (mogen) parasiteren op de Vlamingen, het is welletjes geweest.
De rest lost zich dan 'zonder problemen' zelf op, de Vlamingen moeten enkel de geldkraan dichtdraaien, want daar draait alles om dit dit onnatuurlijk chaotisch corrupt land.

 

Een reactie posten