For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Herziening van mijn engagementen

De maand mei staat traditioneel in het teken van slotvergaderingen en activiteiten die de werkingsjaren van organisaties besluiten en vaak de laatste sluiptrekkingen zijn van een oude garde die enerzijds wel geacht wordt te vertrekken, maar anderzijds toch ook nog te gebrand is om te blijven. Ook in dat opzicht was deze maand mei geen uitzondering. Voor mijzelf betekende deze maand mei tevens een aantal veranderingen op engagementsvlak. Zo ben ik niet langer secretaris van de Leuvense LVSV-afdeling of politiek secretaris van het nationale LVSV-bestuur, maar nationaal ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond en hoofdredacteur van het magazine “Blauwdruk”, de kwartaalpublicatie van het LVSV Leuven. Binnen Jong VLD neem ik naast het voorzitterschap van de Berchemse afdeling voortaan ook het penningmeesterschap van Jong VLD Groot-Antwerpen op mij, en mijn secretarisfunctie binnen de Mises Youth Club werd met een jaar verlengd. Op studentikoos vlak zei ik de Leuvense club Moeder Meetjesland na drie jaren activisme vaarwel en in de komende weken zal er tevens een einde komen aan mijn vice-praesesschap van de Oost-Vlaamse Gilde. Als kersvers praeses van Peetjesland, de oudledenbond van Moeder Meetjesland, zal ik natuurlijk nog goede contacten blijven behouden met het clubstudentenmilieu, maar ook op dat vlak was het in mijn ogen tijd om verder te kijken én verder te gaan.

Het verlaten van een Leuvense SK-studentenclub zoals Moeder Meetjesland gaat gepaard met een korte ceremonie, het zingen van een afscheidslied, het kapot gooien van een bierglas, een terugblik en een verlatingsspeech. Ter informatie: de “Zwanenzang” gaat als volgt:
De bange nacht is weeral om.
Wij rijden stil, wij rijden stom.
Wij rijden ten verderven.
Hoe koud waait toch de morgenwind!
Waardin, nu nog een glas gezwind,
Voor 't sterven.

Hoe staat het jonge gras nu groen,
Maar bloeden zal het morgen doen.
Mijn eigen bloed zal ’t verven.
De eerste slok, met 't zwaard in d'hand,
Gedronken voor het vaderland,
Voor 't sterven

De tweede slok van d'edele wijn,
Zal voor de heilige vrijheid zijn,
Voor vrijheid, land en erve,
Hier wordt de tweede slok gedronken.
De rest zij nog een huldeblijk,
De laatst' voor 't oud Romeinse rijk,
Voor ’t sterven.

Voor 't liefken, maar mijn glas is uit,
De spere blinkt, de kogel fluit,
Draag aan, mijn kind, de scherven!
Vooruit nu naar de laatste slag,
O ruiterlust, in vroege dag,
Te sterven!
De Mises Youth Club heeft dit werkingsjaar nog drie activiteiten op de agenda staan: een afscheidsdiner met het bestuur woensdag, een debat over de toekomst van de EU tussen de twee jonge Europarlementsleden Sajjad Karim (British Conservative Party) en Magor Imre Csibi (Romanian National Liberal Party) op woensdag 28 mei en een Algemene Vergadering op donderdag 29 mei. Daar ik de enige kandidaat ben om mijzelf als secretaris van de Mises Youth Club op te volgen, zal ik die functie ook effectief nog een extra jaar op mij nemen. Vanaf september plannen we maandelijkse diners en maandelijkse conferenties, dit om zowel aan onze sociale als aan onze politieke doelstellingen tegemoet te komen. De lijst met sprekers omvat alvast de volgende namen: Daniel Hannan, Jean-Paul Floru, Sophie in’t Veld, Johan Vanhecke, Jules Maaten, Claude Marinower, Christofer Fjellner en Frédérique Ries. Ook rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de link met de Europese politieke agenda zullen we nog iets organiseren in Brussel.

De Jong VLD heeft er niet enkel haar AV’s opzitten, maar ook een aantal geslaagde evenementen. Tijdens de Ché-fuif in de Carré op 30 april betrokken de Jong VLD’ers er de “Laurent Perrier VIP Skybox” en ook op de jaarlijkse feestelijkheden van de MR in Geldenaken op 1 mei maakten tal van Jong VLD’ers hun opwachting, evenals op het LYMEC-congres in Barcelona waar de Waal Aloys Rigaut verkozen geraakte als voorzitter van de Europese liberale jongeren én onze Vlaamse vriend Dries Holvoet als bestuurslid. Bij mijn weten heeft nog geen enkel land ooit tegelijkertijd twee LYMEC-bestuursleden gehad, en zeker niet met één van beide op de voorzittersstoel. Dit is de bekroning voor de jarenlange inzet van de Belgische liberale jongeren op de internationale en Europese scène. De eerste verwezenlijking van het Belgische duo was de organisatie van een driedaags congres “Beneluberales” (liberale jongeren uit alle BENELUX- landen) in het Europarlement in Brussel dat deze week doorgang vindt.

De Jong VLD Berchem wist afgelopen jaar haar ledenbasis drastisch te vergroten en plant vanaf september een aantal activiteiten. Vooralsnog blijf ik het vertrouwen van mijn bestuur krijgen, zodat ik als voorzitter kan aanblijven. Op de laatste AV kon ik daarbovenop eveneens de vrijgekomen functie van penningmeester opvullen. En dus had ik op het “Gala van de Blauwe Kei” van zaterdag 10 mei niet enkel het genoegen om aan de eretafel te zitten, maar tevens om naast laureaat Didier Reynders en zijn lieftallige vrouw Bernadette te zitten.

Bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond liep het dit jaar niet van een leien dakje. Tot voor kort leefden de afdelingen van Leuven en die van Gent en Brussel met getrokken messen tegenover elkaar, maar vorig jaar kwam daar eindelijk verandering in. Het klassiek-liberalisme deed ook zijn intrede binnen de LVSV-afdelingen van Gent en Brussel, en de ideologische consensus leek dichterbij dan ooit tevoren, maar de onderlinge verschillen, zowel op vlak van overtuiging als op vlak van personen en karakters, bleven desalniettemin bestaan. En met het oog op de laatste nationale bestuursverkiezingen lijkt alles terug van af. De Leuvense kandidaat-voorzitter werd afgeketst door de andere afdelingen en ook ikzelf werd afgerekend op mijn positie binnen het liberale spectrum, op enkele nuanceloze fouten in het verleden en op mijn bijwijlen zéér irritant en onwerkbaar karakter. Met twintig stemmen voor mijn kandidatuur, 19 tegen en tien onthoudingen mag ik mij wel een jaar "nationaal ondervoorzitter" van het LVSV noemen, maar van een morele overwinning of een breed mandaat is zeker geen sprake.

Bij het LVSV in Leuven verliep alles dan weer wel volgens plan. Met mij als kersvers hoofdredacteur van "Blauwdruk", het kwartaalmagazine van LVSV Leuven, wordt de strakke libertarische editoriale lijn van mijn voorgangers voortgetrokken. Mijn draagvlak binnen de eigen afdeling staat in schril contrast met dat bij de andere afdelingen. Ook de toenemende vervlechting tussen Jong VLD, LVSV en de Open Vld, zowel via persoonlijke contacten als via meer structurele partnerschappen kan in Leuven op veel minder sympathie rekenen dan bij de andere afdelingen. Het mag in die context dan ook niemand verbazen dat enkel LVSV Leuven zich de moeite getroost heeft om amendementen te schrijven voor het LDD-congres en daarop ook effectief aanwezig was, iets wat alle LVSV-afdelingen traditiegetrouw wel doen voor die andere liberale partij in Vlaanderen, de Open Vld.

Ik ben inderdaad op persoonlijk en/of ideologisch vlak in de voorbije jaren naar nergens opgeschoven en ben dat ook in de toekomst zeker niet van plan. Ik ben en blijf strijdhaftig ijveren voor het libertarisme in Vlaanderen, over de partijlijnen, de zuilen en de vooroordelen heen, en voel me enerzijds wel gesterkt door de steun van velen, maar anderzijds vrees ik toch wel de toenemende invloed van bepaalde "progressieve" figuren op de liberale lijn van het LVSV. En ook de partijpolitieke recuperatie van het schitterend draaiende LVSV door één enkele politieke partij legt in mijn ogen een hypotheek op de toekomst van het LVSV als onafhankelijke liberale denkgroep. Maar ik leg mij daar niet bij neer. De evolutie is bevreemdend, maar niet onomkeerbaar. Ik ken mijn klassiekers en vertrek in de zomer opnieuw naar seminaries van het IHS, het IES en de FEE in de VS om mij nog verder in de libertaire ideologie te kunnen verdiepen. Ik kan dus met een gerust geweten en een open vizier met hen de komende jaren in het strijdperk treden om uiteindelijk de triomf van het libertarisme waar te kunnen maken.

Dat mijn inzet voor de libertarische zaak bij sommigen toch ook eerder op acclamatie dan op verwijten allerhande onthaald wordt, blijkt zonder meer uit de "recommendation letter" van professor Boudewijn Bouckaert dankzij dewelke ik toegelaten ben tot het IHS-zomerseminarie "Liberty and Society" in Philadelphia (Bryn Mawr College), waarvoor dank.
Dear Mr. Martin, Vincent De Roeck told me he applied for a 'Liberty and Society' seminar. First he was not planning to do so because he expected to receive the planning for his university exams later than the IHS-application deadline. Fortunately he received his planning earlier than expected and moreover the deadline for IHS-application was extended. So, I assume he applied still in time.

Mr. De Roeck is a very entrepreneuring libertarian student. He is active in the Flemish Liberal Student union, the group which organized an IES-seminar last year in Leuven. He is the founder of Nova Libertas (to distance himself somewhat from Nova Civitas- the association of which I am the founder and president- wch he considers a little bit too conservative). He writes many articles, has a good blog and is intellectually well knowledged in social sciences and libertarianism. I would like to recommend him with full enthousiasm. He is a great investment for liberty in Belgium (or Flanders and Wallonia).

I wish you all success with the seminars in which I taught from 1988 until 1994 an from which I keep plenty wonderful memories. Boudewijn Bouckaert.
Ik heb mijn principes, in tegenstelling tot sommige anderen, nog steeds niet verkocht voor macht of postjes, en mijn overtuiging nog steeds niet verraden voor het centristische consensusmodel dat tegenwoordig hoogtij viert binnen de liberale beweging in Europa, en dat siert mij eigenlijk minder dan dat het afbreuk doet aan de moed van die anderen, maar van kazakkendraaierij, ideologische verwatering, overnuancering of opiniemildering is natuurlijk ook nog niemand ooit slechter geworden in de Vlaamse politiek. En ook nu zal dat waarschijnlijk niet anders zijn.

Fragmenten hieruit verschenen ook elders op het internet.

Meer over mij en mijn engagementen op www.vincentderoeck.be.

8 Reacties:

At 21:41 Thomas said...

En ik die dacht dat het LVSV nog het laatste pure libertarische bolwerk van Vlaanderen was... Ontnuchterend.

 
At 23:22 Geert Van Nauwelaerts said...

Vincent, sorry voor het vloeken in uw libertarische kerk, maar waar sta jij in dit alles? Jij verdedigt steeds wel de partijonafhankelijkheid van het LVSV, maar jijzelf bent ook actief binnen VLD en Jong VLD. Hoe kan je dat dan rijmen? Je bent helemaal niet de uitzondering dus, maar eerder de bevestiging van die vervlechting. Of zie ik dat verkeerd?

 
At 01:22 Vincent De Roeck said...

@ Geert Van Nauwelaerts

1. De Mises Youth Club en het LVSV zijn van oorsprong ideologisch liberaal en partijonafhankelijk. Beide hebben geen organisatorische, geen structurele, geen financiële of geen andere banden met politieke partijen of vakorganisaties. Beide verenigingen gaan daar ook op prat op, net als (het gros van) hun leden.

2. Ik groeide op in een Vlaanderen van één liberale partij, de VLD, dus was het niet meer dan normaal dat ik mij binnen die liberale partij (toen zeker de meest libertarische partij van Vlaanderen) engageerde, zowel bij de jongerenkoepel als bij de volwassen partijstructuren. Ik heb daar nooit spijt van gehad en ook nu niet.

3. Ik ben en blijf libertarisch van inslag én dus kritisch ten opzichte van jan en alleman, ook (vooral?) de VLD of de Jong VLD. Ik tracht mijn engagementen binnen VLD en Jong VLD strikt gescheiden te houden van LVSV en MYC. Ik ben bijvoorbeeld actief bij Jong VLD in Antwerpen en niet in Leuven, en bij LVSV in Leuven en niet in Antwerpen. Dus ook in mijn agenda is er van een echte vervlechting of wat dan ook geen sprake. Ik heb zowel bij LVSV als bij Jong VLD goede vrienden en in beide clubs heb ik een hoge achting van bepaalde bestuursleden.

4. Dit evenwicht komt inderdaad meer en meer onder druk door de plotse opkomst van een tweede echte liberale partij in Vlaanderen, de Lijst Dedecker. Maar voorlopig blijf ik trouw aan mijn eerste keuze. Het LDD-partijprogramma is aanlokkelijker dan dat van de VLD, maar een partij is natuurlijk meer dan alleen maar enkele vellen papier. Het netwerk en de contacten ontbeert LDD nog in tegenstelling tot de VLD, de oudste partij van het land. Ik was aanwezig op hun congres in Antwerpen en blijf hen zeker op de voet volgen, maar ik ben en blijf een VLD'er. Een kritische VLD'er dat wel, maar nog steeds een VLD'er.

 
At 00:06 Anoniem said...

Vincent,

Ik ben eerlijk gezegd heel erg geschrokken van jou rancuneus artikel. Het is niet alleen gedikt met onwaarheden en aangedikte vetes maar halfgeconstrueerde complottheorieën maken je verhaal nog spannender. Dit lijkt me veeleer een politiek spel om iets te 'bewijzen'. Maar ik ben content voor jou dat je naast Didier Reynders mocht zitten.. Dat moet toch veel goed gemaakt hebben.
En dan nog deze vraag? Als je als zelfverklaarde libertarieër geen respect kan opbrengen voor de mening van een in jou termen 'links-liberalere' ideeëngoed...vraag ik me af welk liberale reflex er dan wel in je verscholen zit?

ja vincent, ik blijf verheugd om je kritische invalshoek. Maar als deze nonsens trachten te vergoelijken.. dan blijft enkel ontgoocheling achter.
Nu ja, ik geef graag mijn mening eerlijk en vrij, omdat ik dialoog hoog in het vaandel draag.
Graag reactie.

Een liberale groet,
Bert Schelfhout

 
At 17:14 Joris Verdonk said...

Vincent, vanwaar die plotse wijzigingen in je toon en tekst over het LVSV en de laatste verkiezingen daarvan? Wegens de reactie van die "Bert Schelfhout" of kwam de kritiek ook vanuit andere hoek? Toch niet ingebonden door de banbliksems van de Melssensstraat of gepaaid met beloftes m.b.t. jobjes bij de partij? Graag wat duiding aub.

 
At 19:44 Thibault said...

Vincent,

Ik was eerst niet van plan om een reactie te plaatsen op dit, zoals Bert inderdaad reeds heeft vermeld, rancuneus, totaal overbodig en schofferend artikel, doorspekt van pertinente leugens, maar blijkbaar dringt alles nog niet echt tot je door, dus doe ik het toch.

Laat mij eerst even zelf even mijn persoonlijke visie op het LVSV schetsen. De L staat voor liberaal, dit verwijst geenszins naar één van de vele substromingen die onze ideologie rijk is, maar is een objectieve, overkoepelende term, waarin zowel liberalen ter linker- als ter rechterzijde, de één wat marktgerichter, de ander wat meer sociaal, zich achter kunnen scharen. Ik heb er geen probleem mee dat je jezelf ziet als een libertaire messias, maar een beetje respect voor de pluraliteit van het LVSV zou wel op z’n plaats zijn. Een scenario zoals aan de UGent, waar de versnippering ter linkerzijde geresulteerd heeft in wel een dozijn marginale socialistische studentenverenigingen, wil ik het liefst van al vermijden.

In Gent hebben wij evenveel visies op het liberalisme/libertarisme als er leden zijn, we tackelen de mening, niet de man, en op menselijk vlak kunnen we het allemaal best met elkaar vinden, tolerantie dragen wij hoog in het vaandel. Ons afschilderen als een links clubje met een fascistische voorzitter is dus een enorme verkrachting van de waarheid.
Verder is het vrij hypocriet het gebrek aan partijonafhankelijkheid van het LVSV te heikelen, terwijl jijzelf twee mandaten binnen Jong-VLD bekleed, waar je blijkbaar zelf zeer trots op bent. Nimmer zullen wij onze visie of meningen bijschaven na een seintje vanuit de Melssenstraat, als die er al zou komen.

Dan nog maar te zwijgen over je talrijke leugens die je neergepend hebt, ik ben werkelijk geschandaliseerd. Eerst en vooral was totaal geen sprake van totale mobilisering om een zogenaamde ‘karaktermoord’ op jou te plegen, we waren amper met zes man, en slechts de helft wist überhaupt wie jij bent. Je meent ook te weten dat de voorzitter ons verboden had het LDD-congres bij te wonen. Excuseer? Tegen de regels van de argumentatieleer in meen ik hier toch wel te mogen zeggen dat dit een zodanig absurde bewering is dat dit geen verdere weerlegging behoeft.
Je leeft op een eiland en bent een hopeloze relschopper, mijn diagnose: een acute vorm van schizofrenie, je ziet complottheorieën en samenzweringen tegen jouw persoon waar er geen zijn.

Concluderend zou ik graag willen zeggen dat bovenstaand artikel LVSV-onwaardig is. Openbare excuses zouden hier zeker op z’n plaats zijn, ik ervaar de aanval op LVSV Gent ook als een aanval op mezelf.

Liberale groet,

Thibault Viaene

 
At 15:02 Jurgen said...

"Als je als zelfverklaarde libertarieër geen respect kan opbrengen voor de mening van een in jou termen 'links-liberalere' ideeëngoed...vraag ik me af welk liberale reflex er dan wel in je verscholen zit?"

Los van de kwestie waar ik niets mee te maken heb, stoorde mij deze comment.

Libertariërs doen niet mee aan cultuurrelativisme. Links liberalisme is duidelij slecht voor de morele en economische toestand in ons land (en de wereld) en verdient dan ook geen greintje respect.

 
At 15:37 Vincent De Roeck said...

Update: De tekst die hier staat is een aanpassing van de oorspronkelijke tekst die inderdaad ongepast en onnodig schofferend was. De reacties onder het artikel gaan dan ook in hoofdzaak over de oorspronkelijke versie, maar de reacties wissen zou kunnen neigen naar een soort van censuur waar ik het niet eens met kan zijn, vandaar dat ik deze hier onaangepast laat staan, ook al zijn ze op de laatste versie van dit artikel niet meteen meer van toepassing.

 

Een reactie posten