For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

De brandende adem van het Berlaymonster

Vanaf maandag begin ik te werken voor gewezen Europarlementslid Jens-Peter Bonde op de Libertas-hoofdzetel in Brussel. Jullie zullen hier in de toekomst dus ook op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen binnen de Europese Unie en de mistoestanden in haar talrijke instellingen. Libertas is een pan-Europese beweging die geleid wordt door Declan Ganley, de leider van het "neen"-kamp tijdens het recente EU-referendum in Ierland, en zich op EU-niveau inzet voor directe democratie, ware subsidiariteit, transparantie en méér aansprakelijkheid. Libertas is niet uitgesproken Eurosceptisch en al helemaal niet "anti-EU" zoals in de pers al meermaals verkeerdelijk gesteld is. Ook over Libertas zult u hier in de toekomst meer informatie en duiding kunnen terugvinden, net zoals over andere campagnes die de EU willen hervormen en de belastingbetalers willen vooruithelpen. In dat kader is het trouwens onbegrijpelijk dat de "One Seat Campaign" geen meerderheid achter zich kon krijgen in het Europees Parlement.

Het pro-Europese webportaal "Euractiv" pakte deze week uit met een primeur: de Europese Unie zou eindelijk de aanwezigheidsregisters van de Europarlementsleden openbaar gaan maken. Los van het feit dat dit bedenkelijk laat is voor een instelling die al tientallen jaren bestaat, biedt deze "geste" van de Eurocratie nog geen enkel inzicht van de échte aanwezigheidsgraad van de MEP's. De vraag blijft immers nog bestaan of de EU enkel de aanwezigheidsregisters gaat vrijgeven of ook de tussentijdse aanwezigheidslijsten... En of deze laatste überhaupt bestaan... Het is geweten dat het merendeel van MEP's wel aanwezig is in het begin van de zittingen (wanneer ze het register moeten aftekenen en op basis daarvan een extra zitpenning trekken) maar doorgaans onmiddellijk daarna al terug vertrekt. Ik blijf hier dus uitermate sceptisch over en vrees dat ook deze "geste" gewoon een maat voor niets zal zijn.

Gisteren organiseerde Open Europe een discussieavond in Brussel over hun laatste onderzoekspaper waaruit blijkt dat de Europese Unie jaarlijks meer dan 2,4 miljard euro uitgeeft aan propaganda om zichzelf te bewieroken en - wat mijns inziens nog veel erger is - om de pers te betalen voor positieve berichtgeving over het werk van de Europese instellingen. Dat de Europese Commissie bij monde van Zweeds commissaris Margot Wallström het rapport weerlegde met een sneer naar Open Europe alsof zij "rechtser dan de Tories" zouden zijn en de paper bij monde van haar woordvoerder op het debat gewoon als "larie en apekool" afdeed zonder zich zelfs maar de moeite te getroosten de inhoud ervan te becommentariëren, spreekt volgens mij boekdelen. Mede-IFF'er en Open Europe-medewerker Pieter Cleppe mocht de paper deze ochtend komen duiden in "De Ochtend" op Radio-1. En opnieuw zondigde de daar opgevoerde commissieman tegen de elementaire eigenschappen van een debat en beperkte die zich tot het reciteren van algemeenheden. De paper was "totale kul" en Pieter Cleppe was "compleet gek"...

De discussie gisteren was zéér levendig en ook vanuit de zaal kwamen er interessante vragen en kritieken. Het publiek was duidelijk Eurokritisch maar het panel was evenwichtig samengesteld. Naast Europees Mandarijn Joe Hennon en Open Europe-directrice Lorraine Mullally bestond het panel ook nog uit Chris Heaton-Harris, een Brits conservatief Europarlementslid, Hendrik Kröner, de secretaris-generaal van de Europese Beweging, en Stern-onderzoeksjournalist Hans-Martin Tillack. Die laatste werd zelfs op vraag van de Europese Commissie gearresteerd omdat hij onderzoek deed naar fraude in het Berlaymonster. Vanuit het publiek namen vooral de Brussel-correspondenten Petra Pinzler en Bruno Waterfield, respectievelijk voor "Die Zeit" en "The Daily Telegraph" (oftewel "The Torygraph" volgens de aanwezige Eurocraten), en de Britse Europarlementsleden Roger Helmer (Tories) en Tom Wise (UKIP) deel aan de discussie. Vooral de vaststelling dat de Europese Unie niet enkel haar eigen 'middenveld' (NGO's e.a.) financiert maar ook haar vermeende 'waakhonden' (media en denktanks) was voor vele aanwezigen onaanvaardbaar.

Ik had gisteren andermaal een schitterende tijd in Brussel. Niet enkel heb ik mij kostelijk geamuseerd op de door het bureau van het Europees Parlement verboden anti-verbodsconferentie van "The International Coalition Against Prohibition" (TICAP) maar ook gisterenavond bij Fabian O'Farrell's op het Luxemburgplein. Een waar Guinness-festijn met de Britten dat tot grote ergenis van de aanwezige Eurofielen ontaardde in het collectief zingen van het "God Save The Queen" met UKIP-voorzitter Paul Nuttall, UKIP-woordvoerder Gawain Towler, Torygraph-correspondent Bruno Waterfield en pubmartelaar Nick Hogan om er maar enkelen te noemen. Over de anti-verbodsconferentie mag u hier eerstdaags nog een verslag verwachten. En ik kan u tevens verzekeren dat het conferentieverbod nog een staartje zal krijgen. Hoewel we natuurlijk allemaal al wel bekend zijn met de wanpraktijken binnen de beheerraad van het Europees Parlement. Nog niet zo lang geleden werd immers een blogger het zwijgen opgelegd en werd zelfs de vertoning van de controversiële anti-islamfilm "Fitna" verboden.

En tenslotte nog dit. Wist u dat niet enkel Tsjechië (waar het Grondwettelijk Hof zich nog altijd moet uitspreken) maar ook België formeel nog steeds niet in orde is met de ratificering van het Verdrag van Lissabon? Nog steeds is de ratificatie ervan niet in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het Verdrag van Lissabon werd al geruime tijd geleden door alle parlementen van ons land geratificeerd maar het ligt nog steeds bij de Koning die de ratificatie uiteindelijk moet aftekenen. Gelukkig zijn er nog onversaagde democraten in dit land die de ratificatie een halt willen toeroepen. CAP heeft al een klacht ingediend bij het Grondwettelijk Hof en ook de petitieactie Wij Willen Onze Zeg draait op volle toeren. Tekenen is de boodschap!

Meer over deze pan-Europese beweging op www.libertas.eu.

8 Reacties:

At 14:24 Vincent De Roeck said...

Vlaams Belang legt burgemeester Patrick Janssens van Antwerpen het vuur aan de schenen naar aanleiding van de AEL-rellen en de uit de hand gelopen anti-Israëlbetogingen.

Naar aanleiding van een extra gemeenteraad bijeengeroepen door het Vlaams Belang pakte Filip Dewinter burgemeester Janssens hard aan. Hij verweet Janssens schuldige medeplichtigheid aan de AEL-rellen op oudejaarsdag. "U oogst wat u gezaaid hebt!", zei Dewinter. De pamperpolitiek zorgt ervoor dat heel wat jonge allochtonen zich onaantastbaar wanen, met alle gevolgen vandien. "Confrontatie in plaats van tolerantie is nodig om duidelijk te maken wie de baas is op straat", stelde Dewinter.

Lees hieronder de volledige toespraak van Filip Dewinter:

Mijnheer de Burgemeester,

Laat mij maar direct met de deur in huis vallen. U hebt geblunderd! De aanpak van het stadsbestuur naar aanleiding van de AEL-betoging op 31 december 2008 was een miskleun van formaat. Hoe is het mogelijk dat een organisatie met een dergelijk verleden toelating krijgt om op oudejaarsdag in het centrum van deze stad te betogen zonder dat er voldoende maatregelen worden genomen om rellen en incidenten uit te sluiten of op zijn minst in te perken? De AEL laten betogen op enkele honderden meters – in vogelvlucht – van de joodse wijk zonder politieomkadering, zonder eigen ordedienst en zonder duidelijke afspraken is vragen om problemen. Die problemen zijn er uiteraard ook gekomen… Autoruiten, straatmeubilair en winkelvitrines dienden er aan te geloven.

Mijnheer de Burgemeester,

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Nauwelijks enkele jaren geleden, april 2002, vond in deze stad een quasi identieke AEL-betoging plaats in identieke omstandigheden met identieke gevolgen. Toch beweert de burgemeester dat naar aanleiding van de AEL-betoging op oudjaar de politie het risico “verkeerd had ingeschat” en dat de AEL “te weinig betogingservaring heeft”. Een inschattingsfout dus. Uitspraken die bij mij de wenkbrauwen doen fronsen. Na alles wat er de voorbije jaren in deze stad gebeurd is, vraag ik mij af hoe het mogelijk is om de risico’s van een AEL-betoging verkeerd in te schatten?

Mijnheer de Burgemeester,

Voor mijn part mag de AEL betogen indien ze zich aan de regels houdt maar niet in het centrum van deze stad en al zeker niet op oudejaarsdag. Laat de AEL betogen op Antwerps grondgebied op een plaats waar ze geen overlast kunnen berokkenen en niemand tot last zijn…Voor mijn part in een verlaten straat in the middle of nowhere bijvoorbeeld aan de Rode Weelweg aan de Hooge Maey maar hoe dan ook niet in Borgerhout, niet in de omgeving van de joodse wij en niet in het centrum van Antwerpen. Ten tweede, omkader zo’n betoging met voldoende politie desnoods in gevechtsuniform en met alle technische hulpmiddelen noodzakelijk, hanteer de techniek van de gecontroleerde intimidatie waaruit moet blijken wie baas op straat is en wie niet. Ten derde, leg duidelijke en bindende regels op aan de organisatoren van de manifestatie: ze moeten beschikken over hun eigen ordedienst; geen gezichtsbedekkende sjaals of maskers; geen antisemitische of racistische slogans of boodschappen die oproepen tot geweld. Bij rellen of incidenten tijdens of in de nasleep van een betoging zijn het de organisatoren die opdraaien voor de kosten. Dat het ook op deze manier kan, werd in de dagen en weken na de AEL-betoging op oudjaar bewezen. Onder druk van de publieke opinie heeft het stadsbestuur het geweer van schouder veranderd en is het na het paniekvoetbal van de dagen ervoor noodgedwongen een kordater beleid gaan voeren.

Mijnheer de Burgemeester,

Laten we eerlijk zijn. De rellen op oudjaar zijn niet het gevolg van een inschattingsfout van de politie of van het onderschatten van het risico van een dergelijke betoging maar wel van een bewuste politiek waarbij men iedere zogenaamde vorm van provocatie ten aanzien van de allochtone gemeenschap probeert te vermijden. De islamitische allochtonen zijn de nieuwe kiezers van de Sp.a en moeten dus geknuffeld en vooral niet voor het hoofd gestoten worden. Deze pamperpolitiek zorgt er voor dat een radicale minderheid zich onaantastbaar waant. “Alles kan en alles mag!” denken ze, want ze genieten de hoge bescherming van Patrick Janssens. Sommigen wanen zich zo onaantastbaar dat ze zich zelfs permitteren om naar een verboden betoging op de Groenplaats te komen, gewapend met molotov-cocktails en andere wapentuig.

Mijnheer de Burgemeester,

U oogst wat u zelf gezaaid hebt. De socialistische pamperpolitiek van de voorbije jaren en decennia ten aanzien van allochtonen is verantwoordelijk voor de explosieve situatie die we vandaag in de straten van Antwerpen en elders meemaken. De multicultuur heeft er voor gezorgd dat we in het kader van de immigratie-invasie van zovele honderdduizenden niet-Europese vreemdelingen niet alleen hun taal, hun voedsel en hun min of meer exotische gebruiken maar ook hun conflicten, hun problemen, hun godsdienstonverdraagzaamheid en hun oorlogen naar hier hebben geïmporteerd. De Antwerpenaar staat erbij, kijkt ernaar en vraagt zich af wat hij of zij daar feitelijk allemaal mee te maken heeft.

Met andere woorden, het gaat hier dus niet alleen over een goede omkadering van een betoging of degelijke afspraken met de organisatoren het gaat over meer dan de vrijheid van meningsuiting en het recht om te manifesteren, het gaat ook en misschien vooral over het falende integratiebeleid en over het failliet van de multi-culturele samenleving. Mag ik terzake citeren uit een nieuwe nota van de Nederlandse socialistische partij (PvdA) die het integratiebeleid in Nederland over een heel andere boeg wil gooien. De PvdA stelt: “Tolerantie heeft de integratie in Nederland afgeremd, dus kiezen we nu ook voor confrontatie. Integratie was lange tijd een zaak van tolerantie en dan zou het wel goed komen. In de praktijk betekende die tolerantie vooral wegkijken van problemen. De fase van vermijden is nu voorbij. Kritiek op culturen en religies inslikken omwille van de tolerantie kan daarom voortaan niet meer. We moeten onze waarden actief benoemen en er anderen mee confronteren.”

Mijnheer de Burgemeester,

De relschoppers van vandaag zijn de terroristen van morgen. Inderdaad, als ik zie hoe minderjarige allochtonen worden opgehitst en misbruikt om in dergelijke betogingen mee op te stappen en daarna als kanonnenvlees worden ingezet om vandalenstreken uit te halen en geweld te plegen; als ik merk hoe een uitzinnige massa vlaggen van bondgenoten verbrand en “Joden buiten” scandeert; als ik vaststel dat er in dergelijke betogingen gezwaaid wordt met pancartes, affiches en spandoeken met teksten zoals “Osama we need you now”, “Jihad yes we can” en “Hamas, Jihad en Hezbollah”, dan besef ik dat er een verregaande radicalisering aan de orde is bij een deel van de islamitische allochtone gemeenschap. Wat we de jongste dagen op straat te zien hebben gekregen, is helaas slechts het topje van de ijsberg. Wie de reportagereeks“De Jihad van Antwerpen-Noord” in Knack met als titel heeft gelezen, beseft dat die radicalisering ook aan de gang is in verschillende moskeeën in onze stad waar ook geronseld wordt om jonge gelovige moslims uit Antwerpen richting trainingskampen in Pakistan en het Midden-Oosten te sturen om er nadien als mujahidin de Jihad voor Allah te gaan voeren.

Mijnheer de Burgemeester,
Collega’s,

Het wordt tijd dat we aan de minderheid van radicale moslims die hier te gast zijn en die van oordeel zijn dat ze vanuit Antwerpen, vanuit ons land en vanuit Europa de heilige oorlog tegen het westen moeten voeren, hier ”Joden buiten” en “Osama we need you now” kunnen scanderen; onze samenleving en onze mannier van leven verwerpelijk en decadent vinden, duidelijk maken dat hier niet alleen het democratisch recht op vrije meningsuiting en dus ook betogen wordt gegarandeerd maar dat hier ook een ander fundamenteel recht geldt namelijk het recht om – wanneer het hen niet aanstaat – te vertrekken en terug te keren naar hun land van herkomst.

Mijnheer de Burgemeester,

Aan het politiek hooliganisme zoals we dat de jongste dagen in deze stad hebben meegemaakt, moet een einde komen. Het paniekvoetbal van het stadsbestuur moet plaatsmaken voor een kordaat en gespierd beleid dat naast het recht op vrije meningsuiting ook en misschien wel vooral het recht op identiteit, geborgenheid en veiligheid van de Antwerpenaren garandeert! Er moet streng en kordaat opgetreden worden ook ten aanzien van allochtone relschoppers en politieke-religieuze hooligans. Het vervolgingsbeleid van het parket is ter zake een lachertje. Met uitzondering van enkele administratieve aanhoudingen wordt overigens niemand gerechtelijk vervolgd voor de incidenten. Nochtans is het mijn overtuiging dat gekozen moet worden voor een lik-op-stuk-beleid waarbij allochtonen die zich bezondigen aan dit soort van incidenten en verantwoordelijk zijn voor geweldplegingen en vandalisme – of het nu in Brussel in Antwerpen of elders in ons land is – de Belgische nationaliteit wordt afgenomen en het land worden uitgewezen. Tot slot moet het integratie- en vreemdelingenbeleid over een andere boeg worden gegooid. Inderdaad naar het Nederlandse model moet gekozen worden voor confrontatie in plaats van overdreven tolerantie want we willen baas zijn en blijven in ons eigen stad en in ons eigen land!

 
At 15:33 Caesar Lion Cachet said...

LS...

Afgelopen zondag Pilip Dewinter bij Harry Mens gezien. Deze man groeit en groeit en bij wat hij zegt zit geen woord Frans. Petje af...

 
At 11:24 Danish Dynamite said...

Libertas gaat niet ver genoeg, Vincent. Dat zou jij toch onmiddellijk moeten zien. Libertas wil zelf een sterk Europa als dat op democratische wijze tot stand komt... Ik ben bereid Libertas het voordeel van de twijfel te geven (zeker nu jij daar werkt en ik u niet van Eurofilie durf betichten...) en hoop natuurlijk dat het democratie-argument gewoon bedoeld is als schaamlapje voor hun échte agenda: de EU afbouwen tot een economische unie. We'll see...

 
At 12:42 Margot said...

@ Danish Dynamite

De manier van werken van organisaties als Open Europe of Libertas is zéér bedenkelijk te noemen. Ze hekelen de EU omdat ze bepaalde NGO's en onderzoeksinstellingen geld toeschuiven maar leven zelf ook van andermans geld. En hun boodschap is verduldelijk. Ze pleiten voor 'democratie' of 'transparantie' en hebben ronkende namen als 'open Europa' of 'vrijheid' maar eigenlijk zijn het gewoon Britse jingoïsten en anti-EU-adepten die achter die clubs schuilen. De vaststelling dat Vincent De Roeck de rangen van Libertas gaat vervoegen, zegt genoeg. De rabiate EU-haat van Vincent is bekend. Wat zou die gaan zoeken bij zo'n organisatie als er maar de kleinste twijfel zou bestaan over de onderliggende anti-EU-houding.

 
At 12:45 Denis V.D.W. (via Radio-1) said...

Zeer goed interview van Pieter Cleppe, ik denk dat de reactie Mr. Hélin maar dan voldoende is om een beeld te scheppen over wat er gaande is met het europees project.

Een beredeneerde reactie kon er blijkbaar niet af waardoor emotie en harhaling het enige was wat we konden vernemen.

Als we elk project moeten evaluaren naar "dat is toch maar x cent per persoon per dag" gaan we niet ver komen. Waarom klinkt het ons absurd in de oren als Coca cola (om maar een bedrijf te gebruiken dat hier werd vermeld) aan elke burger "maar enkele eurocenten" gaat eisen om naar diens eigen commercials te kijken maar als een overheid het doet het neit meer dan normaal is.

Een project dat graag wordt gezien door de bevolking heeft geen overheidsmiddelen nodig, mensen praten daar zelf over. Een referendum kan een oplossing zijn, plots was dat heet standaardgesprek bij miljoenen mensen, echter, slechts in enkele landen. Blijkbaar vertrouwen de politici de bevolking niet en gaan ze door zelf betaalde onderzoeken (waar deze befaamde en veel geciteerde 70% pro-europeanen vandaan komt) en daarnaast wat reclame maken in de hoop de schade te beperken.

 
At 12:47 Vincent De Roeck said...

Radio1: "Dure subjectieve communicatie"

Twee en een half miljard euro: dat bedrag is wat de EU besteed aan propaganda. En toch lijkt de liefde van de burger lauw te blijven. Want, zegt de Eurosceptische vooral Britse denktank Libertas, de communicatie van de EU is te duur en te subjectief. Willy Hélin, vertegenwoordiger van de Europese Commissie, en Pieter Cleppe, van de ook Eurosceptische vereniging Open Europa.

Vincent De Roeck: "Libertas?"

Zou het mogelijk zijn om deze aankondiging te wijzigen? Het onderzoek waarvan sprake werd integraal door Open Europe gevoerd en gepubliceerd, niet door Libertas. Zoals ook Pieter Cleppe in de uitzending duidelijk gesteld heeft.

Open Europe en Libertas hebben geen organisatorische banden. Wel stelde Libertas gisterenavond in Brussel haar nieuwe kantoren ter beschikking van Open Europe om er het debat te houden. Dit had eerder te maken met het vergroten van de bekendheid van Libertas onder de Brusselse denktanks en de staffers van de EU-instellingen dan met enige vorm van permanente samenwerking.

Mag ik u er ook op wijzen dat Libertas verre van "Eurosceptisch" is. Als u de standpunten van Libertas er eens op zou nalezen (www.libertas.eu) dan zou u onmiddellijk zien dat de parallellen tussen Libertas en het gros van de traditionele partijen in België én Europa duidelijk te trekken zijn. Libertas staat voor directe democratie, ware subsidiariteit, méér aansprakelijkheid en méér transparantie binnen de EU-instellingen. Daar is op zich zeker niets "anti-EU" of "Eurosceptisch" aan.

 
At 13:24 Aloys said...

@ Margot

Het viel me ook al op dat eizona alle personen die Vincent hier aanhaalt Britten zijn. Per toeval allemaal inwoners van het meest Eurosceptische land van de EU-27?

 
At 14:30 Vincent De Roeck said...

Hier nog even twee interessante artikelen posten.

Twee Italiaanse vrienden van mij (beide aangesloten bij het libertarische "Istituto Bruno Leoni") bespraken vandaag de financiële crisis in een opiniestuk in de "Wall Street Journal".

En Mary Ellen Synon van "The Daily Mail" beschreef in geuren en kleuren het Open Europe-debat van dinsdagavond.

 

Een reactie posten