For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

België bouwt basisvrijheden af

In navolging van het recentelijke verbod op de internetradio Zwart of Wit van Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen en de duidelijke inbreuk hierdoor op zowel de vrijheid van meningsuiting als op de vrije toegang tot de media, twee grondrechten die erkend en beschermd zouden zijn door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, lijkt het mij opportuun om nogmaals stil te staan bij de toenemende totalitarisering van de Belgische samenleving en de immer nauwer wordende band tussen maatschappij en overheid zoals kenmerkend aan elke dictatuur, zowel van linkse als van rechtse signatuur. Doorheen de wetten die racisme, xenofobie, negationisme en revisionisme beteugelen, kreeg de denkpolitie in ons Belgenland een wettelijk kader. Doorheen het Vlaams Blok-arrest (november 2004) kreeg dit regime een eerste concretisering. De grootste Vlaamse politieke partij werd publiekelijk gelynchd door de politiek benoemde - al dan niet Franstalige - Gentse rechters.

Omdat het steeds moeilijker wordt om tussen de bomen nog het bos te zien en omdat ik allesbehalve als racistisch, xenofoob, negationistisch of revisionistisch aanzien kan en wil worden, geef ik hieronder het letterlijke persbericht weer van Nova Civitas dat opgesteld werd naar aanleiding van de veroordeling van de partijfinancierings-vzw's van het Vlaams Blok. Uit dit persbericht blijkt maar al te goed dat het bekritiseren van deze denkpolitie niet uitsluitend uitgaat van extreem-rechts maar ook van rasechte liberalen, zoals mezelf. Ik schaar mij - als lid van Nova Civitas en volbloed libertariër - achter de volledige inhoud van dit persbericht.
Nova Civitas nam met grote bezorgdheid kennis van de veroordeling door het Hof van Beroep van Gent van de drie vzw's die voor het Vlaams Blok werken. Ze zijn gekant tegen elke beperking van vrije meningsuiting. Zowel de wet ter bestrijding van het racisme als de wet op het negationisme vindt Nova Civitas inbreuken op de vrije meningsuiting en een basis voor de ontwikkeling van een gedachtenpolitie, zoals je die ziet in totalitaire regimes. Nova Civitas betreurt het bestaan van deze wetgeving en het feit dat de hogere rechtbanken, nochtans de beschermers van onze grondwettelijke rechten en vrijheden, deze wetten niet ongrondwettelijk hebben verklaard. Voor alle duidelijkheid benadrukt Nova Civitas dat het racistische, xenofobe en negationistische opinies verwerpelijk vindt. Zeker in een multi-etnische samenleving waar het integratieproces nog volop aan de gang is.

Nova Civitas hoopte dat de rechterlijke macht, via interpretatie, zoveel mogelijk de vrijheidsbeperkende draagwijdte van bovenvermelde wetgeving zou beperken, zoals het Hof van Beroep in Brussel had gedaan. De organisatie meent dat de huidige interpretatie een precedent heeft geschapen dat een verregaande gedachtenpolitie mogelijk maakt. De gevolgen van dit arrest zullen over de gehele lijn negatief zijn. Nova Civitas wijst erop dat een democratie een gezagslegitimerende functie heeft. Alleen een overheid, die door haar burgers vrijelijk werd verkozen, kan gelegitimeerd gehoorzaamheid van zijn burgers eisen. "Door de sluipende DDR-isering van Belgie, die met dit arrest is ingezet, zullen de burgers steeds minder geneigd zijn zich aan de wetgeving te onderwerpen, wat het perspectief opent op een autoritair regime." aldus Nova Civitas.

Nova Civitas eist daarom dat zo snel mogelijk een eind wordt gesteld aan alle wetgeving die de vrijheid van mening beperkt. Ook aan alle wetten die een ongelijke behandeling van politieke partijen mogelijk maken moet een einde worden gemaakt. Racistische, negationistische en xenofobe meningen en houdingen kan men het best bestrijden met degelijke onderbouwde argumenten. Ook een bloeiende en arbeidsvriendelijke vrije markteconomie, waarin allochtonen zich economisch en vervolgens cultureel kunnen integreren is een goed bestrijdingsmiddel volgens Nova Civitas.
Dit persbericht verscheen in tal van Vlaamse kranten, alsmede op VrijVlaanderen.org, NovaCivitas.org en InFlandersFields.eu.

Meer standpunten van deze denktank op www.novacivitas.org.

3 Reacties:

At 17:01 Blokwatcher said...

Vincent, ik snap niet hoe je als "liberaal", en dus tolerant persoon, bezwaar kunt hebben tegen een wet die intolerantie, en dus onliberaal gedrag, verbiedt. Ik snap het niet. Dat VB'ers, fascisten en dito racisten daar tegenin gaan, is begrijpbaar, maar van liberalen vind ik dat niet.

Dat ook Bouckaert en in zijn zog de ganse Nova Civitas-kliek van leer trekken tegen deze wet, doet mij maar 1 ding concluderen. Echte liberalen zijn het niet.

 
At 17:16 Vincent De Roeck said...

Blokwatcher, als rasechte oerliberaal ben ik tegen ELKE ONNUTTIGE wet. Ik vind deze wetten, die het denken, het doen en het laten van VRIJE INDIVIDUEN aan banden wil leggen, niet enkel onnuttig maar ook dictatoriaal. Racisme bestrijdt men niet met wetten, maar met een vrijemarkt die welvaart VOOR IEDEREEN, wars van rassen en kasten, genereert.

Het is niet omdat David Duke, ex-KKK en uberracist, voor de Libertarian Party stemde, of omdat VB'er Jurgen Verstrepen zich "libertair" noemt, dat zij per definitie "liberalen" zijn. Het zijn in de eerste plaats racisten en ze kiezen voor het libertarisme omdat het hen goed uitkomt.

Ik ben als libertarier ook tegen een wet die de hoofddoek verbiedt of tegen een wet die racisme en/of segregatie verplicht. Alles komt in mijn ogen het beste voort uit individuele keuzes en vrije onderlinge relaties, uitwisselingen en interacties. Dat maakt mij liberaal.

 
At 00:31 Hugo said...

Nova Civitas plaveit gewoon de samenleving voor een extreemrechts beleid met een aantal liberale accenten. Sorry mensen, maar daar pas ik voor. Ik ruil géén links-collectivisme dat de markt omarmt heeft in voor een rechts-collectivisme dat ook de markt zegt te omarmen. Geef mij maar een degelijk solidair centrumbeleid. Weg met de reactionnairen van Nova Civitas!

 

Een reactie posten