For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Liberale jongeren verwerpen het regeerakkoord

Gisteren hield de Open Vld een ledencongres in het Brusselse “Diamond Center” over de regeringsdeelname. Statutair moet de Open Vld steeds het imprimatur van een congres krijgen alvorens tot een regering te kunnen toetreden. Ofschoon deze debatten maar weinig zoden aan de dijk brengen, ondermeer omdat ze meestal in allerijl georganiseerd worden en het gros van de leden dus onmogelijk aanwezig kunnen zijn, laat staan dat ze hun inhoudelijke bezwaren zouden kunnen ventileren. Enkel de liberale jongeren van Jong VLD en het LVSV zijn doorgaans bij machte om het voorliggende regeerakkoord te analyseren en te becommentariëren. Maar ook hun kritieken zijn steevast een maat voor niets. Door de alomtegenwoordige partijslaven - van fractiemedewerkers over “cabinettards” tot alle andere denkbare soorten van “apparatsjiks” - die in het achternalopen van hun broodheer niet voor rede vatbaar zijn, winnen de jongeren het nooit in de stemmingen. Bij mijn weten is immers nog nooit een Open Vld-regeerakkoord afgeschoten geweest op zo’n congres. En dat gebeurde ook gisteren niet, ondanks het traditionele - stilaan folkloristische - verweer van de jongeren.

Gisteren verspreidde de Jong VLD bij monde van hun voorzitter Philippe De Backer het volgende commentaarstuk in de media.
Gisterenmiddag zagen we de geboorte van een nieuw regeerakkoord. Op het vorige congres hadden de liberale jongeren expliciet gevraagd om een duidelijk en helder sociaal-economisch akkoord, met duidelijk liberale krachtlijnen. De liberale jongeren kunnen echter niet tevreden zijn met het akkoord dat voorligt en er werd dan ook besloten om het akkoord niet te steunen. Niet alleen ontbeert het akkoord elke vorm van maatschappelijk project of visie, het akkoord bevat verschillende punten waar we als liberale jongeren niet kunnen achterstaan. Elk akkoord bevat compromissen, maar op cruciale punten mag de liberale partij niet toegeven. Een regering maken om een regering te maken is niet verzoenbaar met de manier waarop liberalen aan politiek behoren te doen.

(1) Veel problemen worden vooruit geschoven en weggeduwd in commissies en raden. Het primaat van de politiek wordt volledig verschoven naar deze raden en commissies waar belangengroepen vrij spel krijgen. (2) Er is de oprichting van een "observatorium van de prijzen". Deze instantie moet prijscontroles uitvoeren en compenserende maatregelen uitwerken wanneer prijzen van consumptiegoederen teveel stijgen. Een zeer 19e eeuwse socialistische maatregel die enkel contraproductief kan werken. (3) Er wordt geen concreet voorstel gedaan ivm de overheidsbedrijven. Ook hier blijft alles zoals het is, terwijl liberalen er op zouden moeten aandringen dat overheidsbedrijven gemoderniseerd of anders geprivatiseerd zouden moeten worden. (4) Er staan geen maatregelen beschreven over een fundamentele afslanking van de overheid. Hierover geen concrete afspraken. (5) Er is de verhoging van de minimumlonen. Hiervan weet iedereen dat dit werkloosheid, en meer bepaald, jeugdwerkloosheid in de hand werkt. (6) Er is de expliciete steun aan een pervers Europees landbouwbeleid. De CAP had al jaren geleden moeten worden afgeschaft, maar deze regering spreekt hier expliciet zijn steun voor uit.

Het akkoord blijft ook te vaag over cruciale punten. Het bevat vooral een oplijsting van te nemen maatregelen die niet concreet zijn uitgewerkt of becijferd. Er ontbreekt elk spoor van een doordacht en consequent begrotingsbeleid en geen van de maatregelen is op enige wijze budgettair onderbouwd. Bovendien wordt het akkoord gekenmerkt door een echt doelgroepenbeleid, met voor elk wat wils, maar elk budgettair kader ontbreekt. In deze beloftencultuur willen de liberale jongeren niet meestappen. We denken dat de mensen van dit land beter verdienen dan opnieuw de invoering van de status-quo. De voorgestelde maatregelen zijn ook budgettair niet door gerekend. Er is duidelijk geen rekening gehouden met de huidige economische situatie en de toekomst wordt niet voorbereid.

(7) Op het vlak van lastenverlaging worden er geen concrete afspraken gemaakt. Wat is de timing van de lastenverlaging en hoe groot zal het bedrag van de lastenverlaging zijn. Er zijn geen garanties voor deze liberale eis. (8) Er worden geen fundamentele wijzigingen aangebracht in het systeem van de pensioenen. Nochtans zijn daar dringend maatregelen nodig om er voor te zorgen dat onze pensioenen betaalbaar blijven en dat de rekening niet wordt doorgeschoven naar de volgende generatie. (9) Het groeipad in de gezondheidszorg blijft behouden. Alle internationale instellingen verplichten Belgie om de kosten van de gezondheidszorg niet verder te laten oplopen. Aan deze eis wordt niet tegemoet gekomen.De rekening wordt dus opnieuw doorgeschoven. (10) Opnieuw is er een vage paragraaf opgenomen over justitie. Justitie is een kerntaak van de overheid, hier moet dringend en concreet gewerkt worden aan een verbetering van ons gerechtelijk apparaat.

Het regeerakkoord ademt de status-quo uit en mist elke vorm van visie. Ook de partners rond de tafel en de politieke situatie zijn niet van dien aard dat er veel vertrouwen kan zijn dat de aangekondigde maatregelen er ooit zullen komen. Om al deze redenen kunnen de liberale jongeren hun stem niet geven om dit regeerakkoord te steunen. Ik roep dan ook alle jonge liberalen op om vanavond (19h30) zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op het VLD-ledencongres in het "Diamant Center" te Brussel) en er ons standpunt kracht bij te zetten.
Dit persbericht werd overgenomen op de websites van LVSV, Jong VLD en In Flanders Fields, en in een aantal Vlaamse kranten.

Meer over Philippe De Backer op www.politicsinfo.net.

16 Reacties:

At 01:11 Anoniem said...

Een cartoon van Fokke en Sukke over de nieuwe regering. Met dank aan Nicolas Raemdonck.

http://inflandersfields.eu/2008/03/de-nieuwe-regering.html

 
At 01:11 Anoniem said...

Als de liberale jongeren zoveel problemen hebben met de manier van werken van de moederpartij, waarom vertrekken ze dan niet? De Liberalen voor de Directe Democratie zullen hen met open handen ontvangen, en de postjes zullen binnenstromen.

 
At 12:07 guillaume said...

Ik vind deze cartoon niet echt geslaagd, maar met de boodschap erachter ben ik het wel eens. België is een grap en deze regering is daar het beste voorbeeld van. Liberalen winnen in Wallonië, maar Waals links domineert die kant van de regering. Rechts wint in Vlaanderen, maar de ACW-macht is nog nooit zo groot geweest. De Vlamingen radicaliseren, maar de Walen maken de meerderheid uit. Hoe lang nog?

 
At 15:41 Anoniem said...

@ anoniem :

Als de 'liberalen voor directe democratie' hun populistisch discours afzweren en een volwaardige en onderbouwd liberaal alternatief kunnen voorschotelen zal dit mss lukken. maar voorlopig vecht ik liever tegen de bierkaai dan men sloepje vast te hangen aan de platvloerse one-man-olietanker van Dedecker.

 
At 18:05 Karel "Jazz" Jansens (op IFF) said...

Dus de VLD-jongeren waren deze keer de excuustruus van de liberalen. Hoelang denkt ge dat de kiezer dat soort belachelijke rookgordijnen nog gaat slikken?

"Wie gelooft die mensen nog?"

 
At 11:12 Pieter Cleppe said...

@Guillaume: mooi samengevat.

 
At 23:48 Jules Van Rie (in een persbericht) said...

De liberale jongeren zijn blij dat er eindelijk een regering is. Het bestuurlijke werk kan nu beginnen en de uitdagingen zijn groot. Op het vlak van de vergrijzing, de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg, de afslanking van de overheid, globalisering en migratie liggen de uitdagingen wagenwijd open. De liberale jongeren zijn blij dat Open Vld er in geslaagd is opnieuw sterke mensen af te vaardigen naar de regering en wensen hen alle succes toe, maar ze merken tegelijk op dat vele cruciale bevoegdheden niet in liberale handen zijn.

Op het vlak van de afslanking van de overheid en de overheidsbedrijven heeft CD&V een stevige wurggreep op de regering. Met Inge Vervotte, ex-ACW, op ambetenarenzaken vrezen de liberale jongeren dat er op het vlak van minder ambtenaren weinig zal veranderen. En met Etienne Schouppe, ex-spoorbaas, op mobiliteit zal het nieuwe beheerscontract voor de NMBS ook niet uitblinken in dienstbaarheid naar de burger. Als we spreken over de voorbereiding van de vergrijzing en het onder controle krijgen van de kosten in de gezondheidszorg zien we een sterke PS greep. Met Onkelinx op sociale zaken en Arena op pensioenen is het zeer de vraag of de mensen van dit land de veranderingen krijgen waar zij nood aan hebben en of de toekomst wordt voorbereid.

Wanneer we de arbeidsmarkt willen hervormen zal de Open Vld over het onverzettelijke "non" van Milquet moeten stappen. Ook daar zal de status-quo troef zijn. Jong VLD-Voorzitter Philippe De Backer stelt het als volgt voor: “Alle cruciale departementen die de welvaart en het welzijn van mensen in dit land moet veiligstellen en waar belangrijke veranderingen moeten worden doorgevoerd, zijn in handen van conservatieve partijen. Dit wordt de regering van de status-quo, of erger nog van de contra-reformatie.”

 
At 23:49 Karel Jansens (op IFF) said...

@ Jules Van Rie en Jong VLD: Sukkels...

 
At 23:50 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

Inderdaad "jazz"...

 
At 00:14 Thomas said...

"Sukkels" en "Inderdaad". De oude N-VA-getrouwen die op en rond IFF dansen stellen weer hun schrijfvaardigheid ten toon. Knap hoor jongens. En zijn er misschien argumenten, of hoeft dat niet?

Ik ben LDD, maar ben het wel volledig eens met deze tekst van Jules Van Rie. De VLD'ers, los van rancune en hun niet al te aardige persoonlijkheden, in de regering zijn inderdaad het minste kwaad. Ze zijn allemaal competent en - wat waarschijnlijk belangrijker is - ze hebben geen enkel zwaar domein. De economie draait vanzelf wel (Quicky). Buitenlandse zaken is show (Guchtje). Binnenlandse zaken is gewoon ideologieloos management (Waeltje). Asiel en migratie is ook gewoon andermans beslissingen uitvoeren (Turtel).

Voor de CD&V'ers en PS'ers houd ik inderdaad ook mijn hart vast. Een landbouwer die te pas en te onpas gestresseerd is en in een ziekenhuis wegvlucht. Een ex-NMBS'er zonder visie, een ex-Sabena-vakbondsvrouw die carrière wist te maken door te teren op haar (mislukt) Sabenaverleden, en een eeuwig ambitieloos scheepje uit Leuven. Enkel met een Vandeurzen kan het nog wel goed gaan (omdat zijn verleden zo weinig om het leven heeft dat men hem maar het voordeel van de twijfel moet geven).

 
At 02:02 Anoniem said...

Is Inge Vervotte nu al ex-ACWer?

 
At 02:02 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

Geen argument beste Thomas? Nee, want die zijn allemaal al zevenenzeventig keer gegeven. Moeten ze nu nog eens op een rijtje? Daar is het leven te kort voor. Ik wil best argumenteren, maar dan over ernstige zaken, niet over Belgische regeringen.

 
At 22:47 Nicolas Raemdonck (op IFF) said...

Harde commentaar van Thomas over de vakministers van CD&V, maar dergelijke rancuneuze omschrijving kan je even goed over de VLD-ministers schrijven.

 
At 15:07 Nicolas Raemdonck (op IFF) said...

Liberale voor de Directe democratie blijven inhoudelijk steeds Lijst Dedecker.

 
At 15:09 Bernhard De Munck (op IFF) said...

Ach, ach. Andere jongeren zullen dan weer bijzonder bezorgd zijn over minister Van Quickenborne, die met zijn administratieve vereenvoudiging alvast nog geen werk heeft gemaakt van de belastingsbrief die steeds ingewikkelder wordt, over minister De Gucht die wellicht met zijn gekende onsubtiele manier buitenlandse politici zal schofferen, over minister Dewael die zijn handen weer in onschuld zal wassen bij een nieuwe ontsnapping à la Erdal.

Of wat te zeggen over minister Reynders, die financiën nog in een diepere chaos zal storten, over minister Onkelinx die duidelijk zal maken waarom Vandebroucke enkele jaren geleden moest oprotten, over minister Laruelle die de zelfstandigen nogmaals zal doen afvragen wat ze nu eigenlijk aan het doen is.

De hand in eigen boezem steken, blijkbaar valt het sommigen toch behoorlijk zwaar.

Misschien kunnen de VLD-jongeren een voorbeeld nemen aan hun CD&V-collega's, die wél kritisch uit de hoek durven komen.

 
At 15:11 Anoniem said...

Naar aanleiding van deze artikels en reacties liet "Enough Nonsense" (volgens velen een pseudoniem van "Hugo") de volgende reactie achter op InFlandersFields.eu:

Inflandersfields is weer verworden tot de website van de VLD Jongeren. Tja, als geen kat geïnteresseerd is in de oorspronkelijke pagina's, grijpt men naar de methoden uit "Modellen van C".

 

Een reactie posten