For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Stokebrand in de Kaukasus

Beeld u in dat Adolf Hitler het gedemilitariseerde Rijnland binnentrok en wij de Nazi-legers niet enkel terugdrongen maar ook de lokale bevolking zouden terroriseren? Zou dat moreel aanvaardbaar zijn? Ik denk het niet, en toch is dat wat er in Georgië de laatste weken gebeurde. De hamvraag gaat niet zozeer over het al dan niet binnentrekken van feitelijk gedemilitariseerd gebied door Georgische soldaten of het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de Russische tegenaanval, maar over welk van beide partijen het morele gezag over de andere heeft weten te bewaren. En die partij is Georgië. Het spreekt voor zich dat de internationale gemeenschap zich dan ook achter deze kleine Kaukasusrepubliek dient te scharen.

Het wordt hoog tijd dat men de naïeve doctrine van “jus contra bello” - waarbij elke vorm van oorlog per definitie een juridische inbreuk vormt - die door de VN al sinds haar oprichting zonder veel succes gepropageerd en naar voren geschoven wordt, opnieuw vervangt door de pragmatische theorie van het “jus ad bellum” waarover o.a. Hugo Grotius tal van boeken geschreven heeft. Deze leer houdt zich niet bezig met de achterliggende redenen van de oorlog of met de politieke motieven, maar louter met het gedrag van de belligerendi tegenover elkaar en tegenover derden tijdens het conflict. De Conventies van Genève waren zo bijvoorbeeld op leest van Grotius’ doctrine geschreven. En ook het morele gezag van de strijdende partijen kan hier uitweg bieden.

Professor Boudewijn Bouckaert van de Universiteit Gent sprak eerder deze maand op een lezing in Leuven niet voor niets over Georgië als één van de meest vrije landen in de wereld. Maar die vrijheid bleek achteraf maar van korte duur. De woorden van Bouckaert waren nog niet weggeëbt, of de oorlog in Zuid-Ossetië brak uit en die deed het Georgische regime andermaal op haar grondvesten daveren. Waarschijnlijk waren de Georgische operaties in Zuid-Ossetië de druppel voor Rusland en misschien was de Russische inval disproportioneel en ingegeven door een geheel andere agenda, maar dat is niet de kern van de recente gebeurtenissen. Die gaat over de misdaden die tijdens het conflict gepleegd hebben, en in de studie daarvan helt de balans van gerechtigheid duidelijk meer over naar Georgië dan naar Rusland.

Rusland hield zich niet aan de bestanden. Rusland bombardeerde burgerdoelwitten ver buiten de eigenlijke gevechtszone. Rusland viel dorpen en steden buiten het conflictgebied binnen. Rusland dropte bommen op fabrieken en vernietigde de schaarse infrastructuur zoals bruggen, spoorwegen en vliegvelden. Rusland nam de belangrijkste havens van Georgië in, hoe ver die zich ook van Zuid-Ossetië bevonden. Rusland installeerde “roadblocks” langs de toegangswegen tot Tbilisi met de intentie om de hoofdstad van de buitenwereld af te sluiten en de bevolking uit te hongeren. Rusland kan zijn eigen generaals niet eens in toom houden en beletten dat zij uitspraken doen over het gebruik van kernwapens tegen landen als Polen die Georgië ondubbelzinnig steunen en uit weloverwogen angst vorige week de toestemming gaven aan de VS om het rakettenschild op Pools grondgebied te beginnen bouwen.

“Human Right Watch” sprak in “The Economist” van 16 augustus uitsluitend over oorlogsmisdaden die door Russische soldaten of hun bevriende lokale milities gepleegd werden. Plunderingen, folteringen, het in brand steken van huizen en verkrachtingen zijn maar een paar aantijgingen uit de lange HRW-lijst. En als kers op de taart pakte de “International Herald Tribune” van 21 augustus op haar voorpagina uit met de eerste berichten over doodseskaders en etnische zuiveringen in Zuid-Ossetië onder de ogen van de aanwezige Russische troepen. Om van de horrorberichten uit Abchazië en de grensgebieden nog maar te zwijgen. Daar zwaaien tegenwoordig de pro-Russische milities de scepter en zij hebben naar verluidt nog minder respect voor de basisrechten van de Georgiërs dan de Russen. Het is tevens vreemd vast te stellen dat deze milities ook in Abchazië geen vinger in de weg gelegd worden.

Ook het strategisch gebruik van clusterbommen boven bewoond gebied, het zinloze brandbombardement op het grootste beschermde natuurgebied van Centraal-Azië, het Borjomi National Park, de systematische verkrachtingen van jonge meisjes door dronken “vredestroepen” en de cyberoorlog die de belangrijkste Georgische internetproviders al dagen parten speelt omvatten zware inbreuken op het oorlogsrecht en internationale verdragen, net als de verwoede hackpogingen vanuit Rusland om pro-Georgische websites lam te leggen en de vreemde militaire manouvers van Rusland in de buurt van vluchtelingenkampen en hulpbedelingsposten. Ook de beelden van met luxeartikelen overladen jeeps die naar Rusland terugkeren zet kwaad bloed. En natuurlijk de recente hernieuwing van hun bombardementen op Georgische steden in het noorden en westen van het land, en dit ondanks het enkele uren eerder door president Medvedev zelf aangekondigd vertrek van alle troepen uit Georgië.

Voor mij is het dan ook duidelijk. Rusland dient zich volledig en onvoorwaardelijk terug te trekken uit Georgië, Zuid-Ossetië en Abchazië, en een neutrale internationale troepenmacht moet beide autonome regio’s binnentrekken om ter plaatse de vrede te handhaven en de heropbouw te organiseren. Internationale hulporganisaties moeten de vrije hand krijgen om de eerste noden van de bevolking te ledigen en de honderdduizenden vluchtelingen moeten naar huis kunnen terugkeren. Rusland en de lokale milities moeten zich verantwoorden voor een internationaal strafhof voor oorlogsmisdaden, en Rusland moet opdraaien voor de schade die zij buiten de grenzen van Abchazië en Zuid-Ossetië aangericht heeft. Verder moeten we snel werk maken van NAVO-lidmaatschap voor Georgië en Oekraïne, om dit misplaatst Russisch haantjesgedrag in de toekomst de kop te kunnen indrukken.

Dit opiniestuk verscheen ook bij het Leuvense LVSV, alsmede op de metablogs Het Vrije Volk en In Flanders Fields.

Meer over deze oorlog op www.globalvoicesonline.org.

48 Reacties:

At 14:56 Chris Demeyere said...

Goed dat je duidelijk stelt dat Georgië niet sowieso kan aanspraak maken op Zuid-Ossetië of Abchazië. Maar het hele idee dat Rusland dit alles veroorzaakt heeft en de mensenrechtenschendingen puur Russisch zijn, volg ik niet.

De Georgiërs zijn Zuid-Ossetië binnengetrokken. Dat gebied, waarvan de inwoners door hen onderdrukt werden, opeisen tegen de wil van de bewoners, is een daad van imperialisme.

Natuurlijk is de reactie van Rusland bovenmaats geweest. Daar mag Rusland ook voor terechtgewezen worden en de misdaden moeten natuurlijk vervolgd worden. De invasie en bombardementen in delen van Georgië was een ferme overdrijving.

Maar de oorzaak was het imperialistisch gedrag van Georgië.

 
At 15:15 Peter van der said...

Heeft Zuid-Ossetië en Abchazië niet het recht om zich af te scheiden of een deel van een ander land te worden. Dat is toch Libertair?

 
At 16:15 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

jus in bello
sed jus contra bellum
("contra" neemt de accusatief).
Verder is dit wel interessant: de laatste leugens van Bernard Henri-Lévy in Le Monde
ontmaskerd...

 
At 16:16 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

en ook de NRC is interessant:
Russische-opstelling-is-juist-heel-meegaand.

 
At 13:54 Vincent De Roeck said...

Ik heb mij in deze tekst niet uitgelaten over de al dan niet onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië, maar louter over de oorlog zelf.

Persoonlijk geloof ik dat elke gemeenschap van mensen die aan drie voorwaarden voldoet, het recht heeft om zich af te scheiden of om zich bij een ander land aan te sluiten.

1. De mensen moeten deze afscheiding/dit rattachisme willen.
2. De mensen die dit willen moeten eigenaar zijn van grond en dit eigendom moet het gevolg zijn van een rechtmatige daad (erfenis, gift of aankoop met legitiem verkregen middelen).
3. De gemeenschap van mensen die dit willen moet samen over een aaneensluitend territorium beschikken (theoretisch hoeft dit niet, maar praktisch lijkt mij enkel dit echt haalbaar).

Over Abchazië weet ik eigenlijk maar weinig, maar over Zuid-Ossetië heb ik drie grote bemerkingen, waardoor ik de (volledige) afscheiding of het rattachisme niet steun.

1. De inwoners van Zuid-Ossetië willen geen onafhankelijkheid of aanhechting met Rusland. Alle neutrale peilingen geven dit aan. Enkel in de eerste jaren na de val van de Sovjet-Unie was er in die regio een sterk streven naar hereniging met Rusland. Nu niet meer.

2. De Zuid-Osseten die dit willen zijn "etnische Russen" die grotendeels in het kader van de "etnische zuiveringen" van Stalin naar Zuid-Ossetië verhuisd werden (met als doel de Russische macht over het ganse land te laten gelden via deze demografische spreidingspolitiek) en land verkregen hebben via onteigeningen, niet op legitieme wijze dus. Daarbij kregen velen van hen in de tweede helft van de jaren 1990 een Russisch paspoort, niet omdat ze dat wilden, maar omdat ze dat nodig hadden om in Rusland te reizen/werken.

3. De pro-Georgische en pro-Russische dorpen lopen door elkaar. Het is onmogelijk om zich af te scheiden zonder de rechten van de pro-Georgiërs te miskennen.

 
At 13:20 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Chris Demeyere

Ook al probeert u van ogenschijnlijk 'evenwichtig' te zijn in uw tekst, naar mijn mening is uw conclusie totaal verkeerd, omdat uw 'big picture' interpetatie verkeerd is. Met andere woorden uw oordeel is niet contextueel en proportioneel.

Als het (autoritaire regime van het) grote Rusland een klein buurland binnenvalt en 'afstraft' dan is "de oorzaak" dat Rusland dat wil en kan doen. En de echte achterliggende intentie daar kan men alleen maar naar raden, ook al is dat niet moeilijk om te doen. Georgia is niet Rusland binnen gevallen, maar Rusland is wel Georgia binnen gevallen. U verwart het slachtoffer met de 'dader'.

De Russische 'justificatie' is wel al te doorzichtig en absurd. "Imperialisme van Georgia"? Hoe kan Georgia zich imperialistisch gedragen in Georgia zelf? Dat er regionale en ethnische conflicten bestaan in vele landen, dat is duidelijk. Dat is geen justificatie op zich om een buurland binnen te vallen. In Zuid Ossetia gaat het om een gemengde en relatief-kleine bevolking (de stad Lier?). En er was ook geen serieuse evidentie van etnische zuiveringen of genocide en dergelijke meer. In het algemeen kan men zeggen dat interne etnische/regionale conflicten een betere kans op 'redelijke' oplossing zullen krijgen in een democratisch politiek bestel dan in een autoritair bestel. En Georgia is hier de staat die in de richting van democratie aan het evolueren is in recente jaren, terwijl Rusland al geruime tijd juist in de tegenovergestelde richting aan het gaan is.

Dat niemand 'puur' zal zijn in oorlogstijden (noch in vredestijd) dat ligt voor de hand. Maar de "imperialist" hier is wel duidelijk Rusland. En er is nu wel voldoende evidentie dat de "schendingen" veruit overwegend van Russische makelijk waren (niet direct, maar via 'lokale milities'.

Stel u voor dat France Belgie zou binnenvallen omwille van BHV, of om eender welk excuus! En nee, er grijpen ook geen genocides plaats in de Brusselse randgemeenten. Maar het is wel aan de Vlamingen en Belgische franstaligen om hun interne politieke organisatie (centralism, federalisme, confederalisme, enz...) uit te werken, in een zo democratisch-mogelijke atmosfeer en cultuur van 'vrijheid') en niet voor France om haar wil op te leggen aan de (nog-steeds) Belgen. Putin en zijn kliek denken daar helemaal anders over. En u valt voor hun propaganda en voor die van de 'nuttige idioten' die het Westen steeds zal blijven produceren omwille van ideologische perverse westerse zelfhaat.

 
At 19:35 Anoniem said...

Het anti Rusland viert weer hoogtij!!
Niemand die zich afvraagt waarom Georgie nu precies op de openingsdag van de olympische spelen een grove en meedogenloze aanval uitvoert op burgers.Een hele stad is plat gegooid!!!
Nu hoor je dat Rusland dit heeft voor bereid,jaja.
Deze reactie van Rusland was te verwachten en wellicht hebben ze daar op gewacht maar waarom zou het nietige Georgie deze reactie willen uitlokken tegenover een wereldmacht?
Het antwoord is simpel;Amerika zit hier achter en misschien wel de hele Navo.De VS is al langere tijd bezig Rusland uit te dagen en nu heeft ze precies wat het wil.Rusland kan niet meer terug en de VS hebben hun raketbasis in Polen en een nieuwe koude oorlog.
Goed voor de ineenstortende westerse economie en de olieprijs.
Niemand die zich afvraagt waarom deze raketten in Polen gestationeerd moeten worden om aanvallen uit Iran,Sirie en Libie af te slaan.Navo bondgenoot Turkije grenst aan 2 van deze landen,zou dat niet een betere keuze geweest zijn of noord Italie.
De VS willen Rusland als kernmacht isoleren door raketten langs haar grens te zetten,als reactie hierop kan Rusland niet anders dan zijn hele arsenaal weer op scherp zetten en zijn onderzeeers uitrusten met kernkoppen.En met name de VS moeten stil zijn als het gaat over het respecteren van grenzen,de massavernietigingswapens in Irak was net zo´n groot leugen enkel om een oorlog te creeren.Nu hoor je dat ze de "dictator" hebben afgezet maar ondertussen zijn er wel 200.000 burgers gedood sinds de Amerikaanse inval.Niet enkel door de VS maar wel dankzij hun aanwezigheid daar waar ze niks te zoeken hebben.
Rusland heeft het recht zijn burgers te verdedigen daar waar onze politici al bij voorbaat capituleren.Die 2 gebieden hebben al sinds de Georgiese onafhankelijkheids verklaring te kennen gegeven liever bij Rusland te blijven.Een democratisch land zou dat accepteren!!!!
We wachten maar af wat er gaat gebeuren maar vergeet niet dat Rusland ook 2 grote bondgenoten heeft die nu samen economisch sterker zijn dan de VS en Europa bij elkaar.China en India houden zich nu nog weiselijk op de achtergrond maar bouwen ondertussen wel aan een modern leger,net als Rusland.Veel Afrikaanse landen staan ook achter deze grote 3 net als een groot deel van de 1 1/2 miljard moslims die so wie so een hekel hebben aan alles wat westers is.

#De VS hebben de koude oorlog dan wel gewonnen maar deze nieuwe wapenwedloop gaan ze verliezen gewoon simpelweg omdat ze de hele wereld tegen hebben.

 
At 13:56 Evelyne said...

Och, anonieme, houd toch gewoon je bek en ga voor De Morgen of Le Monde schrijven met je misplaatst Anti-Amerikanisme!

 
At 18:14 Anoniem said...

Je kunt je af blijven vragen wie moreel gelijk heeft, maar je kunt je ook af vragen wie de sterkste is. Amerika heeft Servie inzake Kosovo pas op de knieen kunnen krijgen na een bombardement (door NL uitgevoerd) op Belgrado. Ik vraag me af of er ooit een bombardement op Moskou zou komen (hoop het niet). Ik denk dat het een pat-stelling blijft

 
At 15:36 Anoniem said...

bewondering voor deze kritische nota's uit Georgië. De dingen zijn blijkbaar nooit zo zwart-wit, als in bepaalde media gebracht. Mooi van dat van iemand in situ te kunnen lezen!

Santorin

 
At 15:36 Anoniem said...

Ge zijt goe bezig VINNIE!!!!!!!!!!

 
At 07:10 Marc Huybrechts (op IFF) said...

Kijk, Vincent, ik heb ook grote bewondering voor uw 'activisme' en voor uw schrijf- en denkvermogen. Maar, jij loopt rond met een paspoort van een land met de morele pretentie van "neutraliteit" in reele morele/politieke dilemmas (ik weet dat de kennis van bijbelse parabels niet meer is wat ze vroeger was onder Vlamingen). En, ook al wil ik uw ontegensprekelijke moed (van naar oorlogsgebied te trekken) niet minimaliseren, jij kunt waarschijnlijk morgen op het vliegtuig stappen, terwijl de meeste Georgiers dat niet kunnen doen.

Het lijkt me volkomen onrealistisch van geen "beperkingen" te verwachten op de media van de vijand, wanneer die vijand bezig is met (1) het annexeren van een substantieel gedeelte van uw land, met (2) het systematisch vernielen van belangrijke infrastructuur, om (3) van de vreselijke menselijke 'kost' nog maar te zwijgen. Als jij denkt dat men de Russen zou kunnen bevechten in oorlogstijd zonder zelf 'Russische' media-methodes te gebruiken, dan zit uw lichaam misschien in Tbilisi, maar dan zit uw geest nog te veel in de Brusselse of Leuvense salons van Vanfraechem en consoorten.

P.S. Ik heb vroeger ook nog rondgelopen in het Ethiopia van 'marxist' Mengistu (toen die zojuist keizer Haileh Selassie onder de vloer van 'zijn' paleis had begraven), en later ook in het Irak van onze vriend Saddam tijdens de Iran-Irak oorlog. Maar ik denk niet dat u enige realistische vrees zou moeten hebben omtrent het 'karakter' van Saakashvili (en wat er met u zou kunnen gebeuren). In vergelijing met Mengistu, Saddam en Putin, denk ik dat Saakashvili een 'zuiderse' koorknaap is.

 
At 07:11 Anoniem said...

Marc, allemaal goed en wel, maar wat is uw punt juist?

 
At 10:47 Anoniem said...

blinde trouw aan bondgenoten; liefde dus eigenlijk.
:-)

 
At 10:47 Brigant (op IFF) said...

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,574783,00.html

 
At 10:48 Steven said...

Wat vindt de auteur - en zijn Amerikaanse suikeroom - van de inval van de vriendelijke Georgiërs in de opstandige deelrepubliek ? Is het zelfbeschikkingsrecht van Zuid-Osseten en Abchaziërs ondergeschikt aan dat van Georgiërs (of Vlamingen, nog zo'n vriendelijk volk van bedeesde meiskes en zelfingenomen jongens) ?
Bestaat er een mij onbekende libertaire logica, superieur aan de simpele logica dat een volk zelf moet kunnen bepalen of het al dan niet deel wil uitmaken van deze of gene federatie ? Of willen ook libertariërs mensen tegen hun zin gelukkig maken ?

 
At 10:48 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Eerste anoniemeling zonder naam

Mijn 'punt' staat expliciet in mijn tweede paragraaf, in antwoord op Vincent's laatste paragraaf. Vermits u duidelijk kunt schrijven, moet u toch ook kunnen lezen? Misschien kan iemand anders het nog duidelijker uitdrukken?

Ik zal mijn punt in een meer algemene vorm herhalen. Wanneer men in oorlogstijd zit dan is het allereerste probleem voor een relatief-democratische staat dat de vijandelijke bezetter de eigen staat (en dus ook de relatieve eigen 'vrijheid' van die staat) gaat uitdoven of vernielen. Men moet er dan ook ALLES op zetten om EERST dat gevaar van de vernieling van de eigen staat te voorkomen. Mediabeperkingen (en zeker op de media van de vijand) zijn dan ook secundair.

Het is een typische illusie van vele (vooral jonge) Westerlingen dat men met 'gebonden handen' een oorlog zou kunnen winnen tegen een vijand met ongebonden handen. Die illusie kan enkel gedijen onder mensen die (voorlopig) zelf nog niet moeten vechten om te kunnen overleven als vrije mensen, omdat anderen dat voor hen hebben gedaan (hoofdzakelijk in het verleden, maar gedeeltelijk in het heden ook).

Het is dus een kwestie van prioriteiten in de reele kontekst van de mensenwereld, en niet een kwestie van idealen in een (hopelijk temporele) afwezigheid van vredestijd.

 
At 10:49 Tom Vandendriessche (op IFF) said...

Of Putin dan wel Saakasjvili de opperdemocraat is zal mij persoonlijk worst wezen. Dat Putin in eigen land bijzonder populair is en Saakasjvili in eigen zo te horen niet bepaald populair is vind ik een interessanter gegeven.

De zwart-wit-verhaal van een "democratisch" Georgië dat overvallen wordt door een "autoritair" Rusland (na zelf eerst aangevallen te hebben) is natuurlijk pure propaganda.

Maar finaal interesseert mij het volgende wèl: is Europa erop vooruit gegaan, zijn Europese belangen behartigd, is de wereld er wat veiliger op geworden? Als daar driemaal een negatief antwoord op gegeven wordt doet mij dat alleszins besluiten dat we ab-so-luut deze situatie niet moeten laten verder escaleren.

 
At 10:49 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ tom vandendriessche

Uw opmerkingen zijn van een bedenkelijke lage kwaliteit.

Ten eerste, Putin is geen democraat. Als u niet op de hoogte zijt van dat gegeven omtrent het grootste en machtigste Europees land, dan scheelt er duidelijk iets aan de berichtgeving in den Belgique. In Rusland staan vandaag alle grote media (evenals een groot deel van de economie) onder de directe controle van dezelfde machtskliek, zodat vrije verkiezingen niet meer mogelijk zijn.

Ten tweede, ook al is Saakashvili geen perfecte democraat, de vergelijking met Putin is absurd. En zelfs als ze beiden van min of meer van hetzelfde kaliber zouden zijn, dan is het nog absurder voor u van te zeggen dat dat u "worst" kan wezen. Waarom? Omdat Rusland een grote impact op u en de Belgische realiteit kan hebben - en heeft! - terwijl Georgia een klein en uitermate zwak (en onderontwikkeld) landje is met geen impact op den Belgique.

Ten derde, Europa is er zeker niet op vooruit gegeaan met deze Russische invasie van een kleine buur, en wie de Russische geschiednis kent zou dat onmiddelijk moeten kunnen begrijpen. Dat sluit u dus uit.

Tenslotte, hoe stelt u voor van dit "niet verder te laten escaleren"? Door de beer zijn goesting te geven. En u denkt dat dat dan het einde van het verhaal zou zijn? U heeft duidelijk niets geleerd van de menselijke geschiedenis.

 
At 10:50 Tom Vandendriessche (op IFF) said...

Beste Marc,

Hoewel ikzelf een overtuigd democraat ben, ben ik er niet van overtuigd dat onze concepten over liberaal-democratie zomaar te verplaatsen zijn naar de rest van de wereld. Het blijft voor mij natuurlijk een referentiekader, dat spreekt. De massamedia in de USA zijn evenzeer in handen van een zekere "kliek", we moeten daar toch niet flauw over doen. Net zoals er een èchte keuze is tussen twee (2!) partijen. Voor je opnieuw de kwaliteit van mijn bijdrage betwist, dit is geen waarde-oordeel, maar gewoon een vaststelling.

Mij interesseert stabiliteit en de belangen die Europa heeft in de eerste plaats. Rusland echter, heeft ook belangen te verdedigen, net zoals elk ander land ter wereld. We moeten daar rekening mee houden. Roekeloze regimes ondersteunen en bewapenen lijken mij geen goede optie. In welke graad dan ook zij democratisch of autoritair zijn naar onze inzichten. Tot 17 jaar na de gelukkige val van het communisme blijven steken in een containment and roll-back beleid uit de Koude Oorlog lijkt mij evenmin een goed plan. Dat terwijl de interdependentie tussen Rusland en Europa groeit. Europa heeft alle voordelen bij een goede relatie met Rusland. Net zoals het het dat heeft met de VSA overigens.

tot zover mijn korte alsmede bedenkelijke tweede bijdrage.

 
At 10:51 Marc Huybrechts (op IFF) said...

Beste Tom

U gaat van kwaad naar erger. Het is wel erg bedenkelijk wanneer men het verschil niet kent tussen een "vaststelling" en een opinie. Wanneer u schrijft dat de massamedia in de USA in handen zou zijn van een kliek dan parroteert u een mening, en dan nog wel een verkeerde mening, maar een feitelijke vaststelling is dat zeker niet.

Nu, ik ga hier geen lang epistel schrijven over de enorme diversiteit van vrije media in de VS. U zou toch moeten weten dat er enorm veel kritiek op Amerikaanse politiekers wordt verkondigd op/in Amerikaanse media, waar de president misschien wel de meest gediaboliseerde persoon is van allemaal (althans in een ruim deel van de media). In Rusland daarentegen wordt er vandaag nooit kritiek geleverd in de grote media op Putin en Medvedev, en 'verdwijnen' er regelmatig joernalisten die wel kritiek hebben gebracht in kleinere media. Het behoeft dat men over een redelijk brede kennis van de feitelijke situatie in de wereld zou beschikken, alvorens allerlei meningen te gaan verkondigen over geopolitieke gebeurtenissen en gepaste reacties daarop. Dus, de vergelijking die u maakte is volkomen verkeerd.

Putin heeft in recente jaren al herhaaldelijk duidelijk gezegd dat hij de implosie van de soviet unie als de "grootste ramp" van de 20ste eeuw beschouwt, en hij (evenals zijn buitenlandse zaken minister Lavrov) heeft al herhaaldelijk gesignaleerd dat hij sommige van de vroegere soviet republieken terug wil controleren. U kan dat misschien geen barst schelen, maar de buren van Rusland die zien dat natuurlijk anders en die willen wel hun sovereiniteit en zelfbeschikking behouden. Het is wel heel kortzichtig van u, wanneer u denkt dat een manifeste restoratie van het eeuwenoude Russische imperialisme geen nadelige gevolgen gaat hebben voor "Europa". Neem slecht 1 belangrijk voorbeeld, de Europese energievoorziening is gradueel in toenemende mate onder Russische controle komen te vallen. En die controle werd al tegen sommige landen gebruikt om politieke concessies te bekomen in de laatset 2jaren. Het ligt nogal voor de hand dat de oorlog in Georgia te maken heeft met het bekomen van een vazal regime in Georgie om de olietoevoer uit centraal-Azie te kunnen controleren. Het is niet in het belang van Europa van nog meer monopolie macht aan Rusland te geven m.b.t. energie, enz...

"Interdependentie" is een mooi woord, en zo is afhankelijkheid. Als u denkt dat er geen belangrijk verschil zou zijn tussen (a) afhankelijk zijn van een manifeste slechterik, of (b) afhankelijk zijn van een echte 'democraat', dan staan er u nog veel GROTE verrasssingen voor de deur in de afzienbare toekomst.

 
At 10:52 Tom Vandendriessche (op IFF) said...

Ik hoop u niet te schokken, doch even dit. De massamedia is natuurlijk in handen van een zekere kliek. De mediatieke fusies de laatste jaren zijn u blijkbaar ontgaan. Dat betekent niet dat sensu stricto er een mindere diversiteit is. Ik denk dat we beiden wel beseffen wat de impact van de massamedia, en nog meer, de beeldvorming via die massamedia anno 2008 wel niet is. Nu kan het zijn dat in Rusland er minder kleinschalig initiatief mogelijk is -of gewoon aanwezig is- dan in de States, dat wil ik goed geloven, maar ik weet dat niet. We spreken echter over massamedia. Of en hoe die massamedia hun impact hebben, dat is een volledig andere discussie natuurlijk. Over dat BEELD van het "verdwijnen van journalisten" in Rusland. Ik geloof dat Erik Van Goor dat hier eens even geduid heeft: http://openorthodoxie.literatesolutions.org/introductie/commentaren2008/oorlog_rusland_georgie
Het lijkt mij altijd zinvol voorbij de beeldvorming en de propaganda te kijken. Van BEIDE zijden ;)

Nu, over de kern van uw exposé:

"Het ligt nogal voor de hand dat de oorlog in Georgia te maken heeft met het bekomen van een vazal regime in Georgie om de olietoevoer uit centraal-Azie te kunnen controleren."

Ja kijk, het is de USA evenzeer om een vazalregime te doen hé zeg. En de USA heeft ab-so-luut geen probleem met dictatoriale regimes zoals u natuurlijk weet. Buitenlandse politiek draait niet om principes, maar om belangen behartigen. Dat betekent natuurlijk niet dat principes overboord moeten gegooid worden, maar wel dat ze niet de bron van een gezond buitenlands beleid vormen.

Aangaande interdependentie: Rusland is de grootste producent voor zijn grootste klant, Europa. Dat noem ik inderdaad groeiende interdependentie. Het gaat natuurlijk ook stukken verder. De Russische ruimte en de Russische markt, zeker in het licht van het opkomende China en India, is van een bijzonder groot belang voor de rest van Europa. Overigens, de VSA hebben conceptueel gelijkaardige relatie met een anti-democratische schurkenstaat: Saoudi-Arabië. En laat ons vooral China niet vergeten.

Rusland heeft belangen, en die zijn niet goed gelezen. Ik denk dat Europa het kind van de rekening wordt, voor een conflict waar de VSA natuurlijk hun hand in hebben. En dat lijkt mij geen goed plan te zijn, gezien ik Europeaan ben.

Nu, Rusland moet natuurlijk op andere gedachten gebracht worden dan militair ingrijpen. Denkt u werkelijk dat we dat gaan bereiken met een verdere polarisatie?

 
At 11:13 Dendof (op LVB.net) said...

Dat lijken me toch geen abnormale maatregelen voor een oorlogssituatie.

 
At 11:14 Bart Vanhauwaert (op LVB.net) said...

@dendof : waarom?

 
At 11:14 Dendof (op LVB.net) said...

Lijkt het jou normaal om mee te werken met de verspreiding van vijandelijke propaganda terwijl er een oorlog aan de gang is?

 
At 11:15 P. Fleming (op LVB.net) said...

http://www.michaeltotten.com/archives/2008/08/the-truth-about-1.php

een andere impressie vanuit Tbilissi over wie dit conflict begonnen is

 
At 11:15 MRTOS said...

Saakasjvili is inderdaad niet de perfecte democraat, maar een moderne Westerse democratie bereik je ook niet op 1 dag. 20 jaar geleden was Georgië nog een deel van de Sovjetunie, amper 5 jaar geleden zwaaide Shevardnadze er nog de plak en was het land op alle niveau's doordrongen van corruptie. Als we van Georgië verwachten dat het een modeldemocratie wordt, zie ik eerlijk gezegd geen andere optie dan Saakasjvili steunen. Hem verwerpen omdat hij niet perfect is staat gelijk aan Georgië opgeven en terug overlaten aan de Russen als satellietstaat. Overdreven aandacht voor de burgerlijke vrijheden in deze moeilijke tijden voor het land is op lange termijn dan ook contraproductief voor diezelfde vrijheden. Ik twijfel er niet aan dat wanneer het Westen Georgië kan redden uit de Russische klauwen en intern kan stabiliseren, dat we dan ook voldoende invloed zullen hebben om bestaande mistoestanden wat betreft mensenrechten en burgerrechten te rectificeren.

 
At 11:16 Luc Van Braekel (op LVB.,net) said...

@dendof, @mrtos: Israël is al meer dan 50 jaar noodgedwongen zowat constant in oorlog, maar toch worden noch het internet, noch de televisie daar gecensureerd. Er is een vorm van censuur, maar die dient alleen om te verhinderen dat geheime informatie vanuit de overheid naar buiten lekt, en zeker niet om informatie vanuit het buitenland tegen te houden.

Ik zeg niet dat de censuur uit het citaat een reden moet zijn om Georgië niet verder te steunen of om Rusland te gaan steunen, ik vind het alleen een ontgoochelende en vooral nutteloze stap van Georgië, die op het vlak van imago en PR contraproductief zal werken.

 
At 11:16 MRTOS said...

Wel Luc,

Vincent zegt toch -en ik heb dat zelf ook ondervonden toen ik enkele jaren geleden in Georgië verbleef- dat Saakasjvili niet bij iedereen populair is. Rusland zou via zijn mediakanalen ongetwijfeld die verdeeldheid willen uitbuiten om Saakasjvili ten val te brengen en een marionet te installeren. Dat gevaar loopt Israël niet.

Dan moet je je gewoon afvragen of het op korte termijn vurig verdedigen van een ideaal, datzelfde ideaal ook op lange termijn dient. We kunnen het echt missen dat Saakasjvili's positie ook vanuit het Westen ondergraven wordt op dit moment.

Georgië is een land in oorlog, en was zelfs voor de Russische invasie al moeilijk in de hand te houden. Israël daarentegen is nu eenmaal veel stabieler en veel meer ontwikkeld dan Georgië. Ik zie een open Westerse democratie als een goede manier om stabiliteit te behouden, maar niet noodzakelijk om haar te bekomen...trouwens ook 1 van de grootste fouten van de VS in Irak - onmiddellijk een democratie trachten op poten te zetten en de vrijheid van het Iraakse volk benadrukken. Het is beter eerst de duimschroeven zover aan te draaien als nodig is om controle te bekomen, en dan geleidelijk aan de teugels los te laten.

 
At 11:16 Eric Jans (op LVB.net) said...

Om het in het Frans te zeggen: à la guerre comme à la guerre.
Het gaat niet alleen om duimschroeven en teugels loslaten.
Het gaat ook territorialiteit.
Geotgië controleerde Zuid-Ossetië al maar nauwelijks en feitelijk was het een landsdeel dat zich 'losgerukt' had van Georgië.
Vervelend daarbij is dat dat altijd gebeurd is met de stilzwijgende steun van Moskou.

Hét probleem lijkt me - vanop een afstand - in de eerste plaats de ontstaansgeschiedenis van de Zuid-Ossetische en (ook?) Abchasische zelfstandigheidsreflexen.
Die lijken me bij Stalin te liggen, zoals de aanhechting van beide gebieden ook bij Stalin lijken te liggen.

Wat me niet helemaal duidelijk is: Zijn de Georgiërs in meerderheid in Zuid-Ossetië (dat zich reeds ruim 15 jaar eenzijdig onafhankelijk verklaarde).
Bovendien lijken de Russen zich positief te willen (en kunnen!) profileren bij alle Moslims in de brede omgeving. Vergeet niet dat de Russische strijdkrachten die Georgië binnenvielen uit Tsjetsjenië zijn overgebracht... (misschien bewust?)
Dat geeft Moskou een uitgelezen kans (korte termijn) om zich ens te profileren als (ook) behoeder van een islam-volk... hetgeen haar positie in de Tsjetsjeense hoofden en geesten dan weer verstevigd.
Maar... op de lange termijn bekeken zijn de Russen zich een probleem extra aan het importeren: precies Zuid-Ossetië en Abchazië.
Vanuit het verre Moskou denken de grote strategen het boeltje wel vanuit hun grootmacht-denken te kunnen beredderen.

Deze moslimbroedeschappen zullen op diezelfde lange termijn echter noch voor het westers-cultureel-christelijke Georgië, noch voor het oosters-cultureel-christelijke Rusland kiezen Neen, zij zullen kiezen voor hun Turkse roots.
Dat lijkt me het reële drama te zijn. Rusland kiest ervoor om in te spelen op lokale moslim-sentimenten en voert daar in Zuid-Ossetiê al 20 jaar een verdeel-en-heers-politiek, o.a. door voortdurend Russische paspoorten toe te kennen aan Zuid-Ossetiërs.
De vraag is echter of 'Rusland' daarmee op wat langere termijn ook daadwerkelijk als winnaar uit de bus zal komen. Ik betwijfel dat zeer sterk.

De pro-Westerse koers van Saakasjvili oogt zeer sympathiek. Maar die koers werkt niet erg inspirerend voor de omgeving. Ik hoor de bvb. Armeniërs niet hoera roepen als het om Georgische strijd gaat. De Armeniërs hebben de Russen dan weer hard nodig in hun strijd tegen Azerbeidjan.
Bovendien bestaat er vanouds een begrijpelijke jaloezie op de Georgiêrs. Vadertje Stalin - zelf Georgiër uit Gori - heeft hen steeds goed in de watten gelegd. Als er destijds in heel de Soviet-Unie met moeite iets te kopen viel, lagen de rekken in de Georgische winkels boordevol.
Je kan je voorstellen met welke sentimenten er vandaag naar die pro-westerse koers van Georgiê wordt gekeken in de omgeving. De Russische propaganda noemt Georgië niet voor niets corrupt (alsof de Russen daarvoor onderdoen!) en ondankbaar. Dat is propaganda die aanslaat, reken maar!
En precies dát geluid wil saakasjvilli een beetje afremmen in eigen land.

Diezelfde Sa'akasjvilli boekte echter dyplomatiek succes door een met Armenië grenzende opstandige deelstaat te bedaren en in te ordenen in de Georgische reubliek. Daarin lag zijn politieke succes!
Dié deelstaat was echter niet islamitisch van inspiratie en dat scheelt een slok op de borrel, kennelijk.

Russen en Georgiërs mogen dan hopeloos verdeeld zijn; het lijken twee honden die om een been vechten waarmee straks een derde hond zal heen lopen.
Zeker is dat ze zich (en kijk naar Tsjetsjenië!) allebei lelijk van vijand aan het vergissen zijn. Dat is het wérkelijke drama dat zich aan het voltrekken is.

Turkije is ondertussen aan het ontwikkelen van een militair opgelegde seculiere democratie naar een moslimdemocratie. Een beetje meer eenheid tussen die cultureel-christelijke staten en volken zou geen kwaad kunnen en is geen overbodige luxe.

De EU, de NATO en alle andere 'westerse apparaten' moeten er daarom op toezien dat ze naast Georgië ook minstens Armenië mee betrekken in hun verhaal. We zouden ze steeds meer in één adem moeten vernoemen: Georgië en Armenië. En het wordt nu écht wel hog tijd. Wij laten die mensen al te zeer in de steek.
Zoals we Israël en Libanon al te gemakzuchtig decenna hebben laten oprotten en het zelf maar laten beredderen.
Kijk naar de kaart an de buurlanden van Georgië: Rusland, Azerbeidjan, Armenië, Turkije.
Leuk landje om op onze veilige afstand op haar democratische gehalte te beoordelen.
Gemakzuchtig, vatsige westerlingen als we zijn.

Toch zijn deze landen de bakermat van de Joods-christelijk (en daaruit voortvloeiend humanistische) cultuur waarnaar vandaag de hele wereld tracht heen te vluchten.

 
At 11:17 S. said...

betreffende de rol van Europa in het conflict: ga terug tot 2006, zoek op http://www.ft.com naar "Chirac hung Georgia out to dry", en één en ander wordt duidelijk ....

 
At 11:17 Pepperjack said...

Volledig akkoord met LVB. Fout # zoveel van Saakasjvili; volstrekt, volstrekt fout. Wat in godsnaam denkt hij dat dit oplevert? LIjkt inderdaad zuiver interne machtsbeveiliging owv zijne persoonlijkheid.

 
At 11:17 Ivan Janssens (op LVB.net) said...

Het ziet er naar uit dat Saakasjvili de zoveelste versie aan het worden is van "a sun of a bitch, but our sun of a bitch".

 
At 11:18 Traveller said...

Ik ben akkoord met luc, maar Rusland is Palestina niet, verre van, en die invasie in Georgia is al een paar jaar voorbereid.
It's the energy price stupid.(algemeen gezegd, niet tegen een speciaal persoon)
Rusland is exclusief afhankelijk van zijn energie grondstoffen om zijn machtspositie terug in te nemen en Putin is een "machtsfreak". Alles wat hun energie positie dus in gevaar kan brengen, zoals pijplijnen door Georgië moet dus vermeden worden. Merkel, iemand die Rusland zeer goed kent, heeft het begrepen en Sarkozy ook.
Merkel toont een vuist aan Rusland via een NATO lidmaatschap voor Georgië en Sarkozy wil de Middellandse Zee club van olie producenten.
Dit is allemaal te ver gezocht. De gasvelden van Libië zijn nog geen 10% geexploiteerd en/of gevonden. Algerië heeft nog een enorm potentieel.
Rusland is die 2 landen aan het opvrijen om prijsakkoorden te krijgen, ze werken er zeer hard aan.
Alles wat Europa moet doen is een paar serieuze miljarden euro op tafel leggen in die 2 landen voor gasexploratie en exclusief europese exploitatie met lange termijn contracten om de russen te vervangen en je zult zien hoe vlug de russen inbinden.

 
At 11:18 BDE said...

@ Eric Jans

"Dat geeft Moskou een uitgelezen kans (korte termijn) om zich eens te profileren als (ook) behoeder van een islam-volk..."

Hoe kom je daar nu bij??? De Osseten zijn toch in grote meerderheid Russisch-Orthodoxe Christenen met een belangrijke Sunnitische minderheid van Islamieten?

 
At 17:25 Bas said...

Hi Vincent ,ben jij in een relatiesfeer of getrouwd ?
Het scharen achter een fout/land is het gedrag van een persoon in die situatie.
maar niet van een vrij persoon.

 
At 18:15 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Tom

1) "Schokken", dat kunt u mij zeker niet doen. Ik ben van een andere generatie dan de uwe, en ik ben al vele jaren goed op de hoogte van de kopindegronderij die de Belgische media al lang karakteriseert. Even illustreren met terug te komen op uw vooroordelen omtrent USA media.

2) Wat is de relevantie van uw verwijzing naar "mediatieke fusies"?. Ik presenteerde de manifest-correcte vaststelling dat de VS media vol staan met harde kritiek op de VS overheid en zeker op President Bush, en dat er in Russische media geen kritiek verschijnt op de overheid en zeker NIET op Putin. Dus, wat heeft uw "mediatieke fusies" daar mee te maken?!!. In een dynamische continentale en VRIJE economie worden er voortdurend nieuwe bedrijven geschapen, ondermeer ook via fusies, en ook in de media. U weet blijkbaar niet dat er in de VS een enorme diversiteit van media bestaat, en dat er een permanente vrije competitie plaats grijpt in die media tussen allerlei groepen, maar vooral tussen 2 grote 'ideologieen', en dat in dat opzicht het contrast met de Russiche media-situatie enorm scherp is. U zijt dus duidelijk slecht geinformeerd. Waarom dat zo is dat ga ik nu niet nogmaals herhalen. En als u slecht geinformeerd zijt, wel dan zullen uw opinies over concrete wereldproblemen ook wel navenant zijn, natuurlijk.

3) Uw commentaar over "dictatoriale regimes" is aartsdom. De Russen zijn nu bezig met een relatief-democratische regering te versmachten in Georgia. De VS heeft zo pas 2 affreuse totalitaire regimes vernietigd (en heeft een lange pedigree in dat opzicht, ook bij 'ons' in den Belgique hebben ze dat vroeger gedaan). Wat heeft dat nu te maken met "Saudi Arabia"? U blameert de VS omdat ze NIET ALLE ondemocratische regimes tegelijkertijd verwijderen? In welk opzicht zijn de VS beter 'vrienden' van de Saudis, dan bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Belgie, Italia, enz..dat zijn.? Die zijn allemaal even vriendelijk en 'diplomatisch' met Saudi Arabia. Het is gewoon onvoorstelbaar hoe bevooroordeeld en kleinzielig de 'Vlaamse' media' jonge Belgen als u 'achterlaat' in de wereld.

3) Ik heb totaal geen idee wat het is dat u wil zeggen in de rest van uw commentaar. Wat heeft "economische interdependentie" nu te maken met het onderwerp van Georgia, en met de pogingen van Putin om de 'soviet unie' terug te herstellen. Uw probleem is dat van de hedendaagse Belgische cultuur, i.e. men is incapabel geworden om contextuele en proportionele morele oordelen te vormen. En dat komt omwille van het extreem moreel-relativisme dat nu het onderwijs en media doordrengt. U kunt geen 'kwalitatief' verschil meer zien tussen een echte democratie als de VS en een oligarchie gelijk Putin-Rusland, of tussen een illiberale democratie gelijk Botswana en een tirannie gelijk Zimbabwe, enz...Dat belooft voor de Europese toekomst.

 
At 23:44 Tom Vandendriessche (op IFF) said...

Marc,

Ik meen nergens beweerd te hebben dat Rusland overeenstemt met het model van democratie waarin ik mij graag begeef. Ik kan zowel kritieken op de Amerikaanse democratie als op de Russische bedenken. Die nuance vind ik nergens in uw commentaren. Ik heb een vermoeden dat u

1) een blinde liefde koestert voor de VSA

2) gelooft in een utopische invulling van buitenlandse politiek.

Nu vind ik zelf de VSA een fantastisch land, maar dat is niet het enige fantastische land op deze planeet. Verder bepleit ik een realistische buitenlandse politiek waarbij waarden natuurlijk niet overboord gegooid worden, dan wel niet de eerste focus zijn van die politiek, het behartigen van de belangen is dat wel.

De concepten van de Frankfurter Schule zoals cultuurrelativisme zijn mij verder totaal vreemd.

In algemene termen: Rusland heeft belangen die worden aangetast door de VSA in zijn directe periferie. Rusland is niet uit op een conflict met Europa. Wat hebben wij te winnen met provocaties en escalaties in functie van Amerikaanse belangen die de onze schaden? Ik zal zelfs meer zeggen, door dergelijke conflicten maakt men precies die slapende Russische beer wakker, wat mij al helemaal geen goed plan lijkt. De Russische hand èn de Amerikaanse hand aannemen zonder onze eigen handen te laten overdraaien lijkt mij een gezonde positie voor Europa. En ik vind dat niet uit. De Gaulle wist dat al 40 jaar geleden.

Onze goede vriend Pat Buchanan schrijft overigens interessante commentaren op deze crisis. Zijn webstek is een bezoekje waard.

 
At 23:44 Anoniem said...

@tom vandendriessche

Pat Buchanan bewijst voor de zoveelste keer zijn breeddenkendheid inzake wereldpolitiek. Hij gaat ook uit van Rusland als een evenwaardige partner, en huldigt niet het vijand-model, eigen aan Bush en co. . De koude oorlog is voorbij: face it!

Frans V.

 
At 23:44 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Tom

1) Ik wacht nog steeds op een erkenning van uwentwege omtrent het media-contrast tussen Rusland en de VS, en dat men daar redelijke conclusies kan uit trekken omtrent de natuur van de respectievelijke politieke bestellen. Maar, wees gerust, ik weet dat die erkenning nooit gaat komen. U zijt al verder gehold naar nieuwe onderwerpen.

2) Uw vermoedens omtrent mijn vermeende "blinde liefde" en "utopische invulling", zijn verkeerd. Zij berusten op niets. Hoe zou mijn evaluatie van het Georgia probleem kunnen getuigen van enige "blinde liefde"? En wat is "utopisch" aan de vaststelling dat Rusland (eerder het Putin-regime) zojuist een derde van Georgia, een Europees land, heeft bezet?

3) Maar ja, als u het meer comfortabel vindt - gelijk Frans V - van uw wensen voor realiteit te nemen, dan zult u dat zeker wel blijven doen. Niemand is expliciet uit op een "conflict", maar iedereen heeft zonder enige twijfel wel zijn eigen doestellingen. En wie naar de acties van Putin kijkt, en wie naar zijn woorden (in Rusland) luistert, die zou moeten beseffen dat zijn doelstellingen wel degelijk in conflict liggen met Europese belangen. En wie denkt dat Pat Buchanan "breeddenkend" zou zijn inzake wereldpolitiek, die kent duidelijk Buchanan niet goed, en die neemt ook zijn wensen voor realiteit. Bush is ook iemand die, gelijk jullie, soms zijn wensen voor realiteit neemt. Maar Putin is dat niet. Die weet heel goed wie hij is en wat hij beoogt. Hij is dan ook de facto vandaag de rijkste man van de wereld. Jullie dachten naievelijk dat dat Bill Gates of Warren Buffett was, nietwaar? Omdat het zo in Knack stond, misschien?

 
At 23:45 Anoniem said...

Als we nu allemaal tegelijkertijd 5 keer achter mekaar zouden zeggen:

De koude oorlog is voorbij
De koude...

Zou dat daarom werkelijk zo zijn?

 
At 11:53 Tom Vandendriessche (op IFF) said...

Marc,

Ik zou meer informatie moeten hebben over de structuur, eigenaars en toegang tot de massamedia in Rusland en de VSA om een deftige vergelijking te maken. Dat was mijn punt ook niet. Het gaat hem over mediaconcentratie in de massamedia. En die is net zoals in Rusland in de States erg groot. Je vind er genoeg studies over via google. Ik juich overigens toe dat er nieuwe massamedia ontstaat via het net ;)

Ik weet niet hoe oud u bent, ikzelf ben er 30 en heb nog nèt de val van het totalitarisme in Oost-Europa kunnen meemaken. Ik vermoed dat u een stuk ouder bent, en in alle eerlijkheid denk ik dat u in die Koude oorlogsdialectiek bent blijven steken. Een veranderde wereld biedt andere vragen en dus ook andere oplossingen. De VSA hebben gewoon hun Koude Oorlogsstrategie verdergezet nà die Koude Oorlog en via EU en NAVO hun invloedssfeer uitgebreid in Europa. Dat dat vroeg of laat tot ernstige conflicten met Rusland leidt, is duidelijk. En het is Europa die de rekening betaalt hoor.

 
At 12:16 Luc Van Braekel (op IFF) said...

@Tom Vandendriessche: "De VSA hebben gewoon hun Koude Oorlogsstrategie verdergezet nà die Koude Oorlog en via EU en NAVO hun invloedssfeer uitgebreid in Europa."

De Oost-Europese landen hadden niets liever dan tot de Westerse, Amerikaanse invloedssfeer te gaan behoren. Ontzegt u landen als Polen, de Baltische staten, Georgië, Oekraïne, het recht om vrijwillig hun vrienden te gaan uitkiezen en bondgenootschappen af te sluiten?

Of de VS nu actief of puur passief 'open staat' voor bondgenootschappen met ex-Oostbloklanden, voor u is dat blijkbaar hoe dan ook een provocatie aan het adres van Rusland?

 
At 13:04 Eric Jans (op LVB.net) said...

@ BDE:

Ongetwijfeld, maar de vraag is hoe de verhoudingen liggen in ZUID-Ossetië... hoewel zelfs daar een minderheid islam-aanhangers woont (dacht ik begrepen te hebben) blijkt dat gegeven toch van belang, niet in het minst in de Russische propagande (etnische zuivering). Het kan de russen op termijn zuur opbreken.

Natuurlijk zal de eerste, ultieme drijfveer 'de pijplijnen' zijn... al kan ik me niet voorstellen hoe Georgië geografisch onoverkomelijk zou zijn voor de Russen...
'Geografisch', niet economisch. Zo voeren zij energie uit Azerbeidjan aan. Armenië staat vandaag tegenover de Azeri's (met steun van de Russen) en Georgië moet dan een zgn. 'Westers' profiel krijgen. Schoon... en de Azeri's? Moeten die ook bij de NATO?

Het lijkt me in de eerste plaats een probleem van de (redelijk stille) Brittse diplomatie... BP, om kort te gaan.
BP trachtte zich in de Russische energie verder in te kopen.
Dat bezweren de Russen met een oorlog tegen Georgië. Zij onderschatten de culturele gevolgen hiervan op de lange termijn.
Een Zuid-Ossetië of Abchazië binnen Russische grenzen zal niet noodzakelijk rustiger zijn dan in Georgische context.

De Russen en (ongewild?) het 'Westen' vechten hier een economisch oorlogje uit die zij op lange termijn cultureel dreigen te verliezen. Dat was m'n punt.

 
At 13:04 BDE said...

@ Eric Jans,

OK, point taken.

De grootste blunder van de Russen is dat ze al hun minderheden in eigen land (vooral aan de Noord-rand van de Kaukasus en aan de Wolga) nu het argument hebben gegeven om zich op termijn ook van Rusland af te scheiden. Nu vrezen de Russische machthebbers daar nog niet voor omdat ze zich sterk genoeg voelen. Op termijn kan dit wel eens anders worden.

In dit opzicht kan ik het niet laten om nog maar eens te citeren uit Andrej A. Amalrik: "Haalt de Sovjetunie 1984?", Elsevier Paperbacks voor de jaren zeventig, 1973, blz. 42-43:
Hij vergelijkt de toenmalige situatie in de Sovjetunie met die onder de Tsaren. Hij trekt daarbij veel parallelen (die nu voorlopig nog niet allemaal terug zijn, is slechts een kwestie van tijd), om dan te bespreken waarom er onder de Tsaren twee revoluties zijn uitgebroken:
"Niettemin zou het tsaristische regiem waarschijnlijk nog lang zijn blijven bestaan en misschien een vreedzame modernisering hebben ondergaan, als de regerende toplaag niet duidelijk in een fantasiewereld geleefd had bij de beoordeling van de algemene toestand en de eigen krachten, en niet een expansionistische buitenlandse politiek gevoerd had, die een overspannen situatie veroorzaakte..."
Dan wordt het pas echt interessant:
"De vraag waarom elke binnenlandse aftakeling samengaat met een ten top gedreven ambitie in de buitenlandse politiek kan ik moeilijk beantwoorden. Misschien zoekt men in buitenlandse crises een uitweg uit binnenlandse tegenstellingen. Of misschien schept omgekeerd het gemak waarmee ieder binnenlands verzet de kop wordt ingedrukt de illusie van almacht. Misschien gaat de uit binnenlandse doeleinden voortkomende behoefte aan een buitenlandse vijand een eigen leven leiden zodat het onmogelijk wordt te stoppen - te meer daar elk totalitair regiem aftakelt zonder het zelf te merken."

Het zal wel een mengeling van die verschillende redenen zijn, maar persoonlijk lijkt het mij dat die "illusie van (buitenlandse) almacht als gevolg van het gemak waarmee men in het binnenland elke oppositie in de kiem smoort" de belangrijkste factor te zijn. Dit zal uiteindelijk tot de volgende Russische omwenteling leiden waarna Rusland er weeral een stukje kleiner zal uitzien. In tegenstelling tot Amalrik zal ik daar geen datum op plakken.

 
At 14:31 Tom Vandendriessche (op IFF) said...

Een terechte opmerking, Luc, dat die Oost-Europese landen na de val van het communisme hun onafhankelijkheid opeisten en om die te garanderen zich buiten de Russische invloedssfeer wensten te plaatsen. Vandaar dat opname in de NAVO hen goed uitkwam -een militaire garantie- en het de VSA (en Europa) ook goed uitkwam toen. Er was immers nog geen antwoord klaar op een plots veranderde omstandigheid door de implosie van het communistisch blok en vervolgens het uiteenvallen van de USSR.

Je zal het tevens met mij eens zijn vermoed ik dat in de jaren die daarop volgenden Rusland betrokken werd bij de NAVO (gezamenlijke oefeningen bv.) en in tal van internationale overlegorganen betrokken werd als partner (WTO etc.). Vanuit een verzwakte Russische positie lag hierin een unieke gelegenheid voor Europa om dit verder uit te bouwen.

Nu, ik denk dat dit pad gaandeweg (!) verlaten is vanaf de neoconservatieven in het witte huis zaten die een effectieve roll-back-operatie opzetten met als stappen: uitbreiding van de EU, orchestreren of minstens ondersteunen van revoluties allerhande (Wit-Rusland, Ukraïne, Georgië), de Servisch-Yugoslavische kwestie en finaal de Kosovaarse kwestie, wat echt een trigger is. Dit gekoppeld aan een Rusland dat sinds Putin een hele opgang gemaakt heeft, heeft uiteindelijk geleid tot de gevaarlijke cocktail waarin we nu verzeild geraakt zijn. En daar wil ik zo snel mogelijk opnieuw van af en terugkeren naar dat eerste pad.

Wat betreft die onafhankelijke staten die de vrije keuze hebben zich bij deze of gene alliantie aan te sluiten. Legalistisch en principieel klopt dat natuurlijk. Het is tevens erg naïef. Landen hebben immers belangen. Amerika had dat met de rakettenkwestie. Rusland heeft vergelijkbare belangen. In plaats van die goed te lezen, is er een confrontatiepolitiek gevoerd.

Ik denk dat andere opties tot meer stabiliteit en veiligheid leiden. Zeker omdat Rusland voor Europa belangrijk is, en voor het oplossen van bijvoorbeeld de Iraanse kwestie.

 
At 17:04 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Tom

Zoals ik reeds stelde, die 'erkenning' omtrent het media contrast tussen Rusland en de VS die gaat nooit van u kunnen komen. Waarom? Omdat u weigert van empirische observaties te maken. U verkiest van allerlei OPINIES te blijven parroteren die u in de media leest. Opinies over vermeende "belangen", over neocons..." en weet ik nog wat.

Voor de laatste keer: NEE, u heeft geen verdere informatie nodig over "eigenaars, toegang etc..." om een "deftige vergelijking" te kunnen maken. Een gewone 'normale' (i.e. niet-ideologisch bevooroordeelde) observator van het wereldgebeuren, die WEET dat de VS media PERMANENT vol staan met diverse kritiek op de VS overheid en speciaal op de VS president, en die ZOU ook moeten weten dat er in de Russiche media geen kritiek op PUTIN verschijnt. U WIL dit NIET weten, en daarom weet u het niet, en daarom ook zijn uw opinies verkeerd. U zit figuurlijk met de kop in de grond. Finito.

 
At 17:05 Tom Vandendriessche (op IFF) said...

Marc, het ontgaat mij volledig waarom de eigenschappen van de Russische, dan wel de Amerikaanse media relevant zijn voor een analyse van het recente conflict rond Georgië en nog meer ontgaat het mij wat voor invloed dit heeft op een geostrategische positionering van en voor Europa.

Dat de Amerikaanse media bol staat van kritieken op de president en dat dit in Rusland niet zo is wil ik goed geloven. Et alors?

Gaat men een oorlog voeren om een medialandschap te herorganiseren misschien? Dat vrije media een uiting is van liberaal-democratische principes spreekt natuurlijk voor zich.

 

Een reactie posten