For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Sic semper tyrannis !

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) staat voor drie zaken: Liberalisme, de Vlaamse zaak en het studentenleven. Leuven en haar universiteit bieden de perfecte omgeving voor deze drie zaken. De Oude Markt is een begrip in de Belgische geschiedenis, evenals Leuven Vlaams, en de Katholieke Universiteit Leuven is een privé- universiteit. Alle activiteiten worden steevast afgesloten tussen pot en pint, al dertig jaar lang. Het LVSV zou niet kunnen leven als het geen vriendenclub was en zonder dat zouden haar waarden niet verdedigd kunnen worden. Het studentikoze is inherent aan haar naam verbonden en is datgene waarop al de rest is gebaseerd. De Vlaamse zaak is een zaak voor vrijheid.

Of zoals Friedrich Nietzsche het zei in zijn "Aldus sprak Zarathoestra":
Nergens ter wereld bestaan nog volken en kudden, doch niet bij ons, mijne broeders: hier vindt men staten. Staat? Wat is dat? Welaan! Zet nu de oren open, want thans zeg ik u mijn woord over de dood der volken. Staat beduidt het koudste van alle monsters. Koud is ook zijn leugen; en deze leugen kruipt hem uit de mond: "Ik, de staat, ben het volk".
De Vlaamse zaak is steeds een oprecht verzet geweest tegen de onderdrukking door de Belgische Staat. Die organisatie die aan Vlamingen wetten stelde in een andere taal. Tot voor kort sprak nagenoeg de helft van de federale ministers geen Nederlands. Slechts wanneer er een liberale Eerste Minister kwam, veranderde dat. Federalisme werd niet uitgevonden door de stichters van de Volksunie. Wel is het de expressie van de liberale gedachte dat de samenleving geen centraal plan nodig heeft. Dit leidt niet tot perfectie. Het beperkt macht en laat toe dat er flexibiliteit is en competitie tussen verschillende regimes. "Macht corrumpeert", zei Lord Acton. Federalisme was volgens hem de geniale bijdrage van het Amerikaanse republikeinse systeem aan de moderne politieke ervaring.

Europa zou een federaal idee zeer goed kunnen gebruiken. Een waar federaal Europa betekent immers vooral het decentraliseren van de gecentraliseerde bevoegdheden die het nu misbruikt en het mogelijk maken van meer onderlinge concurrentie tussen de verschillende lidstaten in het voorzien van overheidsdiensten. Onder meer sociale zekerheid zou zo beter kunnen worden afgestemd op de noden van hulpbehoevenden. Federalisme is ook een oplossing voor de opstanding sinds tien jaar van vele volksgemeenschappen en minderheden overal ter wereld. Ook zij zijn beter af onder verschillende besturen die elkaar in evenwicht houden. Ludwig von Mises pleitte ervoor om het kleinste land, de allerkleinste provincie, het miniemste gehucht autonomie te geven. De bekommernis om de Vlaamse zaak en de onderdrukking van volkeren is een liberale bekommernis. Om het met de woorden van Ayn Rand te zeggen:
De kleinste minderheid is het individu.
Liberalisme is waar het LVSV trots op is. Het is een geloof in de spontane orde. Het is een denken met een zeer lange traditie over Socrates, Averroës, Spinoza en Hayek. Het is de filosofie van de beschaving.

De ene mens mag de andere niet dwingen iets te doen of te laten, voorzover die andere hem niet schaadt. Dat is een principe dat in onze wereld minder en minder uitzonderingen te verduren krijgt. Maatschappelijke orde zal wel spontaan tot stand komen. Als het ware de staat van anarchie. Anarchie is Grieks. Het is een samenstelling van an (niet) en archein (heersen). Geen mens zal een andere overheersen. Het is niet hetzelfde als chaos. Chaos is wanorde. Anarchie is orde. Orde die spontaan tot stand gekomen is.

Liberale studenten uit Leuven waren steeds grote aanhangers van dit principe. Meer dan anderen waren zij immers geen stamboomliberalen en kozen zij zelf bewust voor een liberale ingesteldheid. Meer dan anderen huldigen zij radicaal liberale standpunten. De beschaving die we nu kennen heeft zijn recentste wortels in de West-Europese beschaving sinds het jaar 1000. Het is een beschaving van vrijheid, ondanks alle barbarij. De Magna Charta en andere grondwettelijke rechten stelden een no-fly-zone in voor heersers en tirannen ter bescherming van het individu. Eigendomsrechten breidden die bescherming uit naar de goederen van het individu, ook tegen medemensen die zich als een tiran gedragen. En ondanks alle feodalistische, monarchistische, corporatistische, socialistische en fascistische pogingen is die onaantastbaarheid van het individu in die 1000 jaar enkel maar gegroeid. Recent zorgen die principes voor een enorme groei van de welvaart buiten het Westen. Zo moesten Chinese onderdrukkers definitief kiezen voor het opengooien van het land, nadat China eeuwenlang had gekozen voor geslotenheid.

Liberale studenten kozen voor een Katholieke Universiteit. Religie moet als niet-politiek worden gezien. Want religie is een spontaan ontstane orde om problemen op te lossen. Toch vindt men ook daar sporen terug van fundamentele liberale principes die nodig zijn om welvaart op te bouwen. "De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de eersten zijn" was een uitspraak van Jezus. Het doet denken aan de vrije markt, waar elke verworven positie steeds bedreigd is. "Gij zult niet stelen" is één van de tien geboden. Het is maar de vraag in hoeverre deze Joodse regel door de Belgische Staat wordt nageleefd. Het vrijzinnige humanisme vertrekt vanuit een groot respect voor het individu. Ten slotte is het ideaal van de Islam een samenleving waarin niemand een andere oplegt wat hij of zij moet doen.

Net zoals godsdienst zijn lokale gemeenschappen spontaan tot stand gekomen. Zij kunnen mensen echter in een keurslijf duwen. Er moet dus steeds de mogelijkheid zijn om aan dat keurslijf te ontsnappen. Er moet steeds uittredingsgevaar zijn. In een geglobaliseerde wereld zonder grenzen is het makkelijker om te ontsnappen aan dat keurslijf, aan die dwangmacht van de overheid. Het vrijheidsbeeld in New York is het symbool van het LVSV. De volgende tekst staat erop te lezen:
Geef me je uitgeputte en arme mensen. Je opeengepakte massa's die snakken naar vrijheid.
Tijdelijk staat het vrij verkeer van mensen echter onder druk. De verwevenheid met de sociale zekerheid heeft daar veel mee te maken. Maar we moeten afstappen van het idee dat anderen - een klein deel van de bevolking - onze sociale zekerheid moeten betalen. We moeten eigenlijk af van het gehele idee dat we via de Staat anderen kunnen beroven zonder onszelf te schaden. Dan pas zal de bevolking het voordeel van migratie inzien. Racisme en socialisme zijn onafscheidelijk.

Waarom zouden we moeten verhuizen om de Staatsdwang te ontvluchten, hoezeer ook globalisering ons die mogelijkheid biedt? Ook zonder te verhuizen kunnen we dat meer en meer. De Staat trekt zich terug uit het leven. Het staatsmonopolie op tal van zaken verdwijnt. Taboes sneuvelen. Toch blijven er hoge belastingen en veel regulering, blijven de grenzen gesloten voor de derde wereld en straft en verzwakt men de bevolking van dictators met economische sancties. "Sic semper tyrannis" is het motto van de Amerikaanse Staat Virginia waarbij een amazone op een verslagen tiran staat. Moge het tirannen altijd zo vergaan!

Deze tekst van Pieter Cleppe verscheen tevens op de websites van Nova Civitas en Liberales, alsmede in het magazine Blauwdruk.

Meer teksten van deze auteur op www.cleppe.be.

4 Reacties:

At 16:07 Caroline Van Hecke said...

Jammer van het voortdurend "vervlaamsen" van de Amerikaanse ideeën. Zo krijgen we steeds weer discussies over bvb. wapens, recht op revolutie, ... Maar Amerika is Vlaanderen niet, en het Vlaams liberalisme kan onmogelijk herleid worden tot een blinde kopie van het Amerikaanse liberalisme. Daarvoor hebben beide een te verschillende ontstaansgeschiedenis, waaraan Dhr. Cleppe veel te snel aan voorbijgaat.

Een Europese, laat staan Vlaamse "oerliberale" variant zal niet snel van de grond komen als telkens blind Amerikaanse thema's worden vertaald en/of aangewend om het "liberalisme" as such te gaan verdedigen. Zij worden namelijk uit hun context (de Amerikaanse cultuur) gehaald. Dat zal Vlamingen en (continentale) Europeanen nooit op grote schaal aanspreken, temeer daar de Vlaming in het algemeen een zekere scepsis aan de dag legt jegens alles wat "amerikaans" is.

Met zulk Amerikaans-intellectueel gepalaver wordt het dus nooit wat met het libertarisme in Vlaanderen, en dat vind ik jammer. Het wordt tijd dat we échte Vlaamse redenen gaan uitvinden en verwoorden om resoluut voor de vrijheid te kiezen.

Misschien kunnen Dhr. Cleppe en Dhr. De Roeck - die in hetzelfde bedje ziek is - hun Amerikaanse boeken wegleggen en zich eens volledig focussen op Vlaams-libertarische oplossingen voor Vlaamse problemen. De VS achternahollen kan studentikoos leuk zijn, maar het brengt niets bij aan de vrijheidsstrijd in Vlaanderen.

 
At 11:16 Joris Verdonk said...

Caroline, je hebt hier ergens inderdaad een punt, maar het probleem is dat er nauwelijks puur-Vlaamse of puur-Europese grondteksten voor het libertarisme bestaan. Het is een politieke stroming die vooral in de VS zéér veel aanhangers heeft, en die vooral via het Internet - een zéér angelsaksisch medium - verspreid wordt. Als je niet-Amerikaanse concepten en/of teksten hebt, geef dan eens wat linken, maar tot dan zullen we ons, ook in Europa, vooral moeten baseren op die Amerikaanse begrippen.

 
At 13:26 Bart V.S. said...

Tja, de Cleppe: ooit ook geroepen voor grootse dingen te verwezenlijken in de politiek en de denktankwereld, maar toch ook al gauw mislukt daarin. Vincent, ik hoop van harte dat het jou later iets beter zal vergaan. Vlaanderen heeft mensen zoals jou nodig!

 
At 11:22 Anoniem said...

Vincent, ik hoop van harte dat het jou later iets beter zal vergaan. Vlaanderen heeft mensen zoals jou nodig!
Wat een geslijm, wat een gezever, wat een grootheidswaanzin ...

 

Een reactie posten