For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Het nieuwe Al Qaeda-piratennest van de Balkan

De Servische provincie Kosovo, de sluitsteen van een decennium balkanoorlogen en genocides, was lange tijd het Transnistrië van de Balkan maar aan die feitelijke autonomie kwam zondag twee weken geleden een definitief einde: het crimineel miniatuurstaatje stak de middelvinger op naar zowel de internationale rechtsorde als naar hun Servische buren, en verklaarde zichzelf éénzijdig onafhankelijk. Een latent gebrek aan eigenheid was voor de Kosovaren geen enkel bezwaar om zich toch maar van Servië af te scheiden. Het vendelgezwaai in de straten van Pristina gaf van die culturele non-identiteit ook blijk. De straten en pleinen, of wat er nog van overblijft natuurlijk na jaren van annihilerende oorlogsvoering, diepgewortelde corruptie en ongecontroleerde internationale massasubsidiëring, werden getooid met Duitse, Amerikaanse en Albanese vlaggen. De Europese Unie werd na jarenlang gepalaver in snelheid genomen door zowel de koerswijziging van de Verenigde Staten als door de onbreekbare wil van de Kosovaarse elite om eindelijk onafhankelijk te zijn. Wat iedereen al maanden verwachtte, gebeurde zondag dan ook. Eindelijk, zullen velen zeggen, maar hebben zij wel gelijk?

In mijn ogen werd zondag immers géén nieuw land, dan wel een nieuw piratennest, in de Balkan boven de doopvont gehouden, zonder oprecht vreugdegevoel bij de internationale gemeenschap, zonder militaire grootspraak bij Servië en zijn bondgenoten. Ook Marc Cogen, professor internationaal recht aan de universiteit van Gent, gelooft de Kosovaren niet en spreekt systematisch over het “maffieuze staatje van de zuidelijke Balkan”. De Amerikanen lieten de Verenigde Naties en de Europese Unie de kastanjes uit het vuur halen en hielden zich gelaten op de achtergrond. Wat kon de Balkan de VS van vandaag nog schelen? Ze hadden hun handen elders al vol genoeg en de inherente ondankbaarheid van de Europese leiders indachtig kan het maar weinig personen verbazen dat de VS niet echt happig waren om alweer te interveniëren in de achtertuin van Europa. Het monsterverbond tussen de VN en de EU deed wat van hen verwacht kon worden. Het mislukte. Net zoals alle vorige pogingen om te praten en te onderhandelen, mislukte ook deze verwoede poging van het internationale establishment om de wereldbeslissingsmacht naar zich toe te trekken. Zoals ook de VN-plannen voor Cyprus, Noord-Ierland, Libië, Oost-Timor en andere hedendaagse conflicten één voor één op gigantische floppen uitgedraaid zijn, deden VN en EU opnieuw wat ze moesten doen: niets bereiken en tijd verliezen.

Dat rechtse conservatieven de islamdominantie in Kosovo op zich als een probleem beschouwen, is in hun denkwereld misschien de normaalste zaak van de wereld, maar zoiets raakt mijn koude kleren niet. Natuurlijk vind ik het ergens ook wel bedreigend te moeten vaststellen dat Al Qaeda-militanten momenteel in het Kosovaarse parlement het mooie weer maken, maar dat is tegenwoordig in elk westers land ook het geval. Met dank daarvoor aan het islamsocialisme trouwens. De socialisten prijzen het werk van hun onderhandelaar Martti Ahtisaari zonder daarvoor ook maar enige rechtvaardigheidsgrond te kunnen vinden. Ahtisaari was in de allermooiste VN-traditie een zwak figuur die zich van het kastje naar de muur liet sturen, die zich de ene dag door de Kosovaren liet afdreigen om dan de volgende dag mooi weer te gaan maken met de Serviërs en die uiteindelijk met de staart tussen de benen terug naar Helsinki gestuurd werd om daar niet met pek en veren, maar met grote luister als een internationale held binnengehaald te worden. De liberalen laten zich vangen door alweer een Balkansprookje, maar ook zij zullen het deksel opnieuw op de neus krijgen. Kosovo wordt volgens de voorgestelde grondwet een “democratic, secular and multi-ethnic republic, guided by the principles of non-discrimination and equal of all communities in Kosovo”, en een dergelijke losse belofte volstaat al voor de liberalen om Kosovo te verheerlijken en in al zijn facetten te erkennen, terwijl de herinneringen aan de grootste naoorlogse genocides nog fris in ons geheugen zouden moeten liggen.

Ook de Vlaamsgezinden, die meestal zéér provincialistisch ingesteld zijn en elke secessiebeweging in de wereld als lichtend voorbeeld beschouwen zonder ook maar iets van de lokale details en eigenheden te kennen, dwalen in hun onvoorwaardelijke steun voor de Kosovaarse onafhankelijkheid. Ik ga er in theorie ook van uit dat als een meerderheid zich van een andere structuur wil afscheiden, ze dat recht hebben, maar als we dat doortrekken, hebben de Franstaligen in de Brusselse rand en de Serviërs in de noordelijke grensenclaves van Kosovo ook het recht om niet mee op te gaan in het onafhankelijke Vlaanderen of Kosovo. Ook de gelijkstelling van Vlaanderen met Kosovo doet mij al pijn. Het getuigt op exemplaire wijze van de dwergmentaliteit van de Vlaamse beweging. Betekenen wij echt niets meer dan twee miljoen uitgehongerde moslims wiens economie door oorlogen, corruptie en hulpgoederen totaal ontwricht is en klinisch eizona dood is?

En tenslotte is de houding van de EU tegenover Kosovo ook nog een slag in het aangezicht van Israël dat ook te kampen heeft met interne afscheidingsbewegingen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever, om van de homogene Palestijnse enclaves op Israëlische grond én de Joodse nederzettingen op Palestijnse grond nog maar te zwijgen. De VS zeiden vanaf het begin tegen Kosovo dat ze zich niet zullen moeien in het reilen en zeilen van de nieuwe staat, maar dat ze deze wel zouden erkennen, al was het misschien maar alleen om Rusland te tonen dat de Balkan niet langer de speelbal van Moskou is. De vraag of de VS Kosovo te hulp zullen snellen als de Russen militair interveniëren, heeft dan ook geen duidelijk antwoord. De EU die Kosovo verheerlijkt, zal zelf de kastanjes uit het vuur moeten halen, maar heeft er de middelen niet voor. Israël heeft al jaren te kampen met anti-commentaren in de Europese politiek en media, en de erkenning van deze moslimafscheiding door de Europese Unie zet dan ook in het Land van Zion kwaad bloed. Zij beschouwen dat als een nieuw schoolvoorbeeld van de Europese anti-Israëlsentimenten. En ik kan hen daarin eigenlijk niet eens helemaal ongelijk geven.

Deze bijdrage verscheen ook op de metablog In Flanders Fields en op het forum van het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond.

Meer over de VN-missie in Kosovo op www.unmik-online.org.

17 Reacties:

At 15:33 MICK said...

Blij dat er toch iemand in het intellectuele debat TEGEN de Kosovaarse onafhankelijkheid is. Ik heb jaren in de Balkan gewoond en gewerkt, en heb een totaal andere kijk op de dingen daar dan jullie via de westerse media. Als jullie vinden dat Kosovo onafhankelijk moet worden, waarom geeft Europa ze dan geen stuk van hun eigen land? Plaats genoeg in Zweden of Finland? Zo denk ik er als pro-Serviër over. Als over 20 jaar in België meer buitenlanders zouden wonen dan Belgen, dan zouden jullie dat toch ook niet acepteren dat die buitenlanders een deel van België onafhankelijk wilen verklaren?

 
At 16:35 Anoniem said...

Ik vind het zéér vreemd dat mensen als MICK en De Roeck indirecte pleidooien houden voor een behoud van Groot-Jougoslavië. Hun tirades tegen de Kosovaarse onafhankelijkheid doen uitschijnen dat ze van oordeel zijn dat Joegoslavië nooit uit elkaar mogen vallen, want dat het dan beter, stabieler en veiliger geweest zou zijn. Wat hadden ze dan liever gezien? Dat Tito nog steeds met harde hand orde hield? Als die mensen niet samen hebben kunnen leven onder Tito, dan kunnen ze dat vandaag toch ook niet. Dat moet je geweld en bemoeizucht afzweren, en ieder gewoon lekker zijn eigen weg laten gaan.

 
At 22:53 Brigant (op IFF) said...

Anonymous: Ik heb dat niet in die tekst gelezen. Wat ik gelezen heb is dat Kosovo geen natiestaat is en dat het een probleem gaat vormen in de Balkan noch dat de EU/VS er echt belang bij hebben dat Kosovo als onafhankelijke statelijke entiteit bestaat.

Persoonlijk ben ik tegen de Kosovaarse onafhankelijkheid want het gaat hier niet om een Kosovaarse natiestaat maar om verdoken Albanees irrendentisme.
Daar komt nog eens bovenop dat men de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen op een minder koshere manier (geen referendum, IIRC) dat in een gevoelig (conflict) gebied, die naar mijn mening niet in overeenstemmig is met de geldende regels. Daarnaast zijn er inderdaad een aantal vraagtekens die men kan plaatsen ivm de relatie tussen 'Kosova' & Saoedi-Arabië & Islamisme.

 
At 22:54 Brigant (op IFF) said...

(normatieve regels, zeker mate 'internationale' gezien de erkenning van Kosovo als Staat bij mijn weten indruist tegen art 2 UN Charter).

 
At 10:54 Thomas said...

Hoera! Bravo! Kosovo is onafhankelijk!

We hebben er weer een semi-terroristische moslim-gangsterstaat bij (in Europa dan nog...)! Juicht mijn vredelievende broeders! We kunnen trots zijn op onze Europese afgevaardigden... één bende zichzelf verrijkende plutocraten, voor de rest niks inhoud, niks ideologie, tenzij dan onze eigen ondergang bespoedigen.

 
At 13:38 Anoniem said...

Mis ik hier iets? Ik heb nog nergens gehoord dat Kosovo een Al Qaeda-staat is? Of een maffieuze provincie? Of een terroristische gangsterstaat? Ik dacht dat de twee miljoen etnische Albanezen van Kosovo onafhankelijkheid wilden, en die gewoon opgeëist hebben, meer niet.

 
At 15:15 Hugo said...

Typisch die De Roeck met zijn pro-Amerikanisme, zijn anti-islamdiscours en zijn anti-Europeanisme. Zelfs in een complexe casus zoals die van Kosovo weet hij zijn stokpaardjes één voor één naar voren te brengen: de VS zijn de beste, Israel moet op alle vlakken ondersteund worden, de EU en de VN falen in alles want ze zijn anti-Amerikaanse supranationale instellingen, de islam is fascistisch, Kosovo wordt een Al Qaeda-broeikas, enz. Wie één artikel van De Roeck gelezen heeft, heeft ze eigenlijk allemaal gelezen...

 
At 17:30 Luc Van Braekel (op IFF) said...

@Hugo: De VS waren de belangrijkste drijvende kracht achter de onafhankelijkheid van Kosovo, zij waren ook de eersten om Kosovo te erkennen.

Hoe kan dit artikel van Vincent, waarin hij zich tegen die onafhankelijkheid uitspreekt, dan bol staan van het pro-amerikanisme?

 
At 23:47 Nicolas Raemdonck (op IFF) said...

Ach, Luc, je weet wel. De reactie van Hugo is typerend. In al zijn comments kan hij zijn anti-Amerikanisme en pro-islamistisch discours ten toon spreiden. Dat hij evenwel de onderliggende beweegredenen niet snapt, dat is bijzaak.

Ik schrok eerlijk gezegd van de titel van dit artikel. Het neemt inderdaad een loopje met de waarheid maar toch zit er iets van waarheid in. In de ruige gebieden van Bosnië en Kosovo zijn wel een aantal kampen van Al Qaida of sympathisanten aanwezig. Maar die zijn evengoed hier in Brussel of Londen actief...

De meeste Kosovaren en Albaniërs zijn geen devote fundamentalistische moslims maar eerder geseculariseerde burgers die nog zeker nog niet zo ver als hier in Europa.

Daarnaast vind ik reacties van Briggs eigenlijk verbazendwekkend. Hier zagen en pleiten voor een onafhankelijk Vlaanderen maar een onafhankelijk Kosovo, no way...

Hoezo??? Iedereen zijn zelfbeschikkingsrecht zeker, ook voor de Kosovaren. De Serviërs in het Noorden mogen dan ook weer wel terug aansluiten bij Servië. De argumenten die in dit artikel aangehaald worden om Vlaanderen niet te vergelijken met Kosovo zijn ronduit bespottelijk, sorry dat ik het moet zeggen. Kosovo is de brusselse rand niet hé.

 
At 23:47 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Hugo

In het algemeen bestaan er 2 soorten van opinies: dogmatieke en redelijke. Die van de eerste soort berusten op dogmas (ongeacht of die dogmas werden aangekweekt in een religie, op een school, in een 'partij', of waar ook). Die van de tweede soort berusten op empirische observaties (soms tegenstrijdige observaties) en op logica.

Van Vincent weten we al dat zijn opinies doorgaans NIET van de dogmatieke soort zijn, vermits hij hier een redenering ontwikkelt omtrent een specifiek 'probleem', en zijn conclusie was NIET OP VOORHAND voorspelbaar.

By u zijn de 'conclusies' (eerder affirmaties) doorgaans wel voorspelbaar. Dus, tenzij u een duidelijk antwoord zou kunnen geven op de vraag van Luc, gaat het duidelijk zijn dat uw klacht ("wie 1 artikel van...heeft gelezen, heeft ze eigenlijk allemaal gelezen...") eerder op u toepasselijk is dan op Vincent.

 
At 23:54 Vincent De Roeck said...

Nicolas, dit begrijp ik niet in je reactie: "De argumenten die in dit artikel aangehaald worden om Vlaanderen niet te vergelijken met Kosovo zijn ronduit bespottelijk, sorry dat ik het moet zeggen. Kosovo is de brusselse rand niet hé."

Vind jij soms dat Vlaanderen internationaal WEL vergeleken moet worden met Kosovo? "Ook de gelijkstelling van Vlaanderen met Kosovo doet mij al pijn. Het getuigt op exemplaire wijze van de dwergmentaliteit van de Vlaamse beweging. Betekenen wij echt niets meer dan twee miljoen uitgehongerde moslims wiens economie door oorlogen, corruptie en hulpgoederen totaal ontwricht is en klinisch eizona dood is?"

Men kan Vlaanderen immers niet vergelijken met deze afscheidingsbewegingen, maar wel bijvoorbeeld met die van Noord-Italië, Beieren of Catalonië die ook qua rijkdom en transfermechanismen met de Vlaamse toestand overeenkomen.

En als jij per se Kosovo wel met Vlaanderen wil vergelijken, en voorstander bent van de heropname van de Servische enclaves binnen Kosovo in Servië zoals je in je reactie bepleit, dan wil dat eigenlijk ook zeggen dat jij vindt dat de Franstalige enclaves in de Brusselse rand uit Vlaanderen mogen stappen. Of is dat een brug te ver?

 
At 04:42 Brigant (op IFF) said...

Nicolas: Ik zou eerder Kosova met België (1830) vergelijken. Heb je mijn bovenstaande comment gelezen? (De 3e in de reeks). Daar stonden 3 punten in waarom ik niet al te vinden ben voor Kosova.

 
At 13:17 Nicolas Raemdonck (op IFF) said...

Waar Vlaanderen en Kosovo zich raken is op het vlak van het zelfbeschikkingsrecht van een volk, waarbij ik zelf geen uitspraken doe. De toestand van Kosovo heeft daar nu niets mee te maken. Je kan evengoed over zelfbeschikkingsrechten spreken in het Baskenland, andere Spaanse regio's, Quebec, Zuid-Ossetië enzoverder...

Het raakpunt is dus het zelfbeschikkingsrecht, niet de economische toestand en het is het algemene lijn die mijn inziens telt.

Bovendien heb ik al de eer gehad met Albaniërs (dus niet zozeer Kosovaren) in contact te komen, en het zijn niet al criminelen (stel je voor) maar degenen die ik ontmoette waren zeer intelligente liberalen.

Briggs: een groot Albanië of een groot Nederland. Ze komen er allebei niet.

 
At 13:18 Brigant (op IFF) said...

Welk zelfbeschikkingsrecht van een volk? Volgens VN is dat enkel voor kolonies.

Kosovo is al eeuwen een pissing contest gebied tussen Serviërs en Albanezen. Groot-Albanië komt er misschien niet, maar Kosova & Albanië samen misschien wel op termijn (afhankelijk van de leefbaarheid van Kosova).

 
At 13:49 Anoniem said...

laat kosovo toch onafhankelijk zijn tfoe met u rot praat kosov blijft voor ewig bestaan ye

 
At 10:32 Max said...

Het crimineel miniatuurstaatje stak de middelvinger op naar de internationale rechtsorde en hun Servische buren, en verklaarde zich eenzijdig onafhankelijk.De Sierra Leoonse rechter wijst er verder op dat er een bindende VN-resolutie is waarin staat dat er een „oplossing door onderhandelingen” moet komen en dus niet door een eenzijdige verklaring. Volgens rechter Mohamed Bennouna (Marokko) heeft de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring geen rechtsgeldigheid zolang de VN-Veiligheidsraad er niet mee heeft ingestemd. Volgens Peter Tomka (Slowakije), de vicepresident van het ICJ, hebben zijn collega-rechters „politieke ontwikkelingen en de huidige realiteiten in Kosovo” laten prevaleren boven strikt respect voor de regels van het VN-Handvest. De Russische rechter Leonid Skotnikov vindt de mening van de meerderheid van zijn collega's ’onhoudbaar’. Volgens hem heeft het Internationaal Gerechtshof gefaald voor wat betreft zijn verantwoordelijkheid bij het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld..De Navo nu al vraagt Rusland om de erkenning van Zuid-Ossetië en Abchazië terug te draaien....,helaas, de doos van Pandora is geopend. Kunnen wij dit ook verwachten in de toekomst? Wij Europeanen zijn nu aan de beurt! Leve Servië! Kosovo is Servië! Weg met de NAVO! Steeds meer mensen in gestolen Servische Kosovo en Metochia sterven aan kanker. Dat zegt radioloog dr. Vlastimir Cvetkovic van het ziekenhuis in Zvecan in Noord-Kosovo en Metochia.Die toename heeft, zegt hij, te maken met het gebruik van verarmd uranium tijdens de Kosovo en Metochia-oorlog in 1999. Volgens de krant Ekspres in Pristina sterven in Kosovo en Metochia jaarlijks vijfduizend mensen aan kanker, driemaal zoveel als vóór 1999. Voor de bloedige oorlog deed Clinton de uitspraak:wanneer de VS zaken wil doen in Europa is…….KOSOVO ons ding…

 
At 10:36 Max said...

Is Europa blind geweest? Herinner je je nog waarom de Navo in het voorjaar van 1999 gedurende 78 dagen Servië bombardeerde ? Er was sprake van etnische zuivering en bloedbaden.Navo-woordvoerder Jamie Shea zei dat er 100,000 Kosovo Albanezen werden vermist. Het probleem is echter dat dit alles nooit heeft plaatsgevonden.Dr. Peter Markesteyn, een forensisch patholoog uit Winnipeg, was een van de eerste onderzoekers naar oorlogsmisdaden die na de bombardementen in Kosovo arriveerde. "Ons werd verteld dat er 100,000 doden zouden zijn. Uiteindelijk konden we 1,800 autopsies uitvoeren op slachtoffers, daar bleef het bij,van Albanezen en Serven." De Navo loog over etnische zuiveringen over massamoorden en over massagraven in Kosovo, waarvoor de Serviërs de schuld zouden zijn.Lewis MacKenzie:We bombed the wrong side.Nooit werd in de westerse massamedia vermeld dat het bij de UCK (Kosovo georganiseerde criminele beweging ) ging om een militante extreem-rechtse groepering en waarbij ik nog zou willen toevoegen dat het UCK gewoon de lokale Al Ciada was[die zich bezighield met handel in drugs en menselijke organen].Tevens werd de UCK bewapend en gefinancierd door mensen als Bin Laden.Verschillende UCK leiders had het mobiele-telefoonnummer van generaal Wesley Clark, de NAVO commandant. UCK terroristen begonnen te schieten, vermoordden postbodes, boswachters,en ze gooiden bommen in cafes, in de buurt van groentemarkten in Servische Kosovo. Servie reageerden slechts op de situatie, zoals iedere staat daarop zou hebben gereageerd.Deze criminelen die nu in gestolen Servische Kosovo aan de macht zijn, werden door de Servische regering aangepakt in 1998/1999.De premier van gestolen Servische Kosovo, Hashim Thaci, lijkt nauwe banden met de wijdverbreide criminaliteit in zijn land te hebben. Dat blijkt uit gepubliceerde documenten van de NAVO-troepenmacht KFOR in de voormalige Servische provincie.In de gelekte documenten, die de Britse krant The Guardian heeft gepubliceerd, wordt Thaci een van de ,,grootste vissen'' van de georganiseerde misdaad in gestolen Servische Kosovo genoemd.Thaci blijkt nauwe banden te hebben met Xhavit Haliti, een parlementslid dat de echte baas in Kosovo zou zijn. Haliti wordt in verband gebracht met mensenhandel, politieke moorden en drugshandel.Eerder maakte de Raad van Europa al melding van Thaci's mogelijke betrokkenheid bij illegale orgaanhandel.Volgens rapport van rapporteur Dick Marty was Thaci hoofd van een crimineel netwerk dat verantwoordelijk was voor de smokkel van wapens, drugs, mensen en organen. Deze handel zou hebben plaatsgevonden vlak nadat het Servische leger zich in 1990 uit Servische Kosovo terugtrok. Enkele honderden burgers zijn in deze periode spoorloos verdwenen, voornamelijk Serviërs die in Servische Kosovo woonden.De Albanese regeringsleider Sali Berisha heeft de geheime diensten de opdracht gegeven alle documenten over het transport van Serviërs uit Kosovo naar Albanië en de handel met hun organen te vernietigen.Over Thaci zegt de BND in 2005 dat hij niet alleen een belangrijk deel van de criminele activiteiten in Kosovo controleert, maar ook dat hij de opdrachtgever is van een huurmoordenaar die zeker elf moorden op zijn naam heeft staan.

 

Een reactie posten